566/09.09.20 - Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - vědomostní test

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Kašuba, Jakub; Kryl, Stanislav Vydáno:
566/09.09.20
Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - vědomostní test
Ing.
Stanislav
Kryl,
daňový poradce, číslo osv. 3353
Ing.
Jakub
Kašuba,
daňový poradce, číslo osv. 5380
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění aplikace institutu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky dle § 46 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty ("ZDPH"), a to zejména s ohledem na vědomostní test u věřitele definovaný v § 46 odst. 3 písm. f) ZDPH.
Jako příklady, kdy by nejasnost vyplývající z tohoto ustanovení (jak bude popsána níže) mohla působit významné interpretační problémy, lze uvést různé typy smluv o přenechání zboží k užití (operativní leasing) či smlouvy o dílo.
1. Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky - obecná ustanovení
§ 46 odst. 1
stanoví výčet situací, ve kterých je věřitel oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky. Jedná se o situace, kdy je velmi pravděpodobné, že předmětné zdanitelné plnění zůstane definitivně nezaplacené.
§ 46 odst. 3
naopak stanoví případy, kdy nelze opravu základu daně provést. Dle písmena
f)
tohoto ustanovení lze za jeden z těchto případů považovat situaci, kdy: "
věřitel nejpozději k datu dodání zboží nebo poskytnutí služby věděl, že zdanitelné plnění nebude řádně zaplaceno, nebo to s přihlédnutím k okolnostem obchodního vztahu, na základě kterého bylo poskytnuto zdanitelné plnění, vědět měl a mohl, pokud by v průběhu obchodního vztahu postupoval s péčí odpovídající péči řádného hospodáře
".
Důvodová zpráva k ustanovení § 46 odst. 3 mj. uvádí, že
"provedení opravy základu daně je podmíněno dobrou vírou věřitele v řádné zaplacení zdanitelného plnění. Řádným zaplacením se přitom rozumí úhrada zdanitelného plnění podle sjednaných platebních podmínek, tj. zejména ve sjednané výši a době. Předpokladem dobré víry je obezřetnost dodavatelů zboží a poskytovatelů služeb v obchodních vztazích, znamenající mimo jiné posuzování obchodník rizik, včasnou identifik