376/11.07.12 - Uplatňování DPH při provozování dětských jeslí

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Holubová, Olga; Černý, Pavel Vydáno:
376/11.07.12 Uplatňování DPH při provozování dětských jeslí
Olga
Holubová
daňová poradkyně, č. osvědčení 367
Ing.
Pavel
Černý
daňový poradce, č. osvědčení 369
Cílem příspěvku je sjednotit právní názory na osvobození služeb dětských jeslí od 1. dubna 2012, případně i na sazbu daně, pokud tato služba není od daně osvobozena. Pojem dětské jesle používáme jako zastřešující pojem pro všechna zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu.
1)
Ochrana a výchova dětí a mládeže
Podle § 61 písm. b) je od daně osvobozeno poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a výchovou dětí a mládeže orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány nebo osobami, které zajišťují výkon sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu. Ustanovení odkazuje pod čarou na § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle něhož zajišťují sociálně-právní ochranu dětí orgány sociálně-právní ochrany dětí, jimiž jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Sociálně-právní ochranu dětí podle tohoto ustanovení dále zajišťují obce v samostatné působnosti, kraje v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny.
Výchova a vzdělávání
Podle § 57 odst. 1 písm. g) jsou od daně osvobozeny výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a mládeži příspěvkovými organizacemi a nestátními neziskovými organizacemi dětí a mládeže.
Sociální pomoc
Podle § 59 je od daně osvobozena sociální pomoc, pokud je poskytována podle zákona o sociálních službách.2)
2. Evropské právo