225/13.02.08 - Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty - vymezení členů skupiny

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Potomský, Petr; Havel, Tomáš; Karas, Štěpán; Olšanský, Václav Vydáno:
225/13.02.08 - Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty – vymezení členů skupiny
Ing.
Tomáš
Havel
daňový poradce, č. osvědčení 4109
Mgr. Ing.
Štěpán
Karas
daňový poradce, č. osvědčení 4074
Ing.
Václav
Olšanský
daňový poradce, č. osvědčení 2317
Ing.
Petr
Potomský
daňový poradce, č. osvědčení 3276
(a) 1. Úvod
Novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) – zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtvrtá - byl do ZDPH od 1.1.2008 zaveden institut skupinové registrace. Pro účely skupinové registrace došlo rovněž k vymezení osob, které mohou být do skupiny zahrnuty.
Vzhledem k tomu, že příslušná ustanovení ZDPH, která upravují skupinovou registraci v otázce zahrnutí členů do skupiny, nejsou jednoznačná, je cílem tohoto příspěvku sjednotit výklad v některých oblastech, které jsou pro zahrnování osob do skupiny klíčové.
(b) 2. Postup při vytvoření skupiny
Dle § 5a odst. 2 ZDPH se spojenými osobami pro účely ZDPH rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby. Dle § 5a odst. 1 ZDPH se skupinou pro účely zákona rozumí skupina spojených osob se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku.
Zákon o DPH přímo uvádí, že pokud mají osoby, které jsou součástí skupiny, sídlo, místo podnikání nebo provozovnu mimo tuzemsko, nejsou tyto jejich části součástí skupiny.
Podle ustanovení § 95a odst. 1 ZDPH v přihlášce k registraci skupiny určí spojené osoby, které budou členy skupiny, osobu, která bude zastupujícím členem skupiny.
Z výše uvedené definice skupiny lze dovodit, že pro účely vzniku skupiny je možno postupovat následujícím způsobem:
I.
Vymezit množinu spojených osob, které splňují podmínky ustanovení § 5a odst. 2 ZDPH.
II.
Z množiny spojených osob vyloučit ty, které nemají sídlo, místo podnikání či provozovnu na území České republiky (množina spojených osob v tuzemsku).
III.
Uzavřít dohodu některých nebo všech osob, které jsou obsaženy v množině spojených osob v tuzemsku, o jejich zahrnutí do přihlášky k registraci k DPH a podání přihlášky k DPH správci daně (dohoda oprávněných osob).
Domníváme se, že z výše uvedeného vyplývá určitá závazná posloupnost v rozhodovacím procesu, jehož výsledkem je určení osob resp. jejich částí, které tvoří skupinu považovanou za samostatnou osobu povinnou k dani.
V praxi tak bude v prvé řadě nutno stanovit množinu osob, které naplňují definici spojených osob. Z těchto spojených osob bude následně vybrána podmnožina osob, která (v případě splnění ostatních zákonných podmínek) bude představovat pro účely DPH skupinu.
(c) 3a. Výklad definice kapitálově spojených osob v ZDPH
V souladu s § 5a odst. 3 ZDPH jsou kapitálově spojené osoby pro účely skupinové registrace osoby, z nichž se