219/13.02.08 - Osvobození výnosů z převodu podílu v dceřiné společnosti u rezidentů EU

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Konečná, Marie; Svobodová, Jana Vydáno:
219/13.02.08 - Osvobození výnosů z převodu podílu v dceřiné společnosti u rezidentů EU
Ing.
Marie
Konečná,
daňová poradkyně, č. osvědčení 294
Ing.
Jana
Svobodová,
daňová poradkyně, č. osvědčení 3852
1. Úvod – popis problému
Novelou zákona o daních z příjmů v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů bylo s účinností od 1. ledna 2008 do české daňové legislativy zavedeno osvobození příjmů z převodu podílu v dceřiné společnosti od daně z příjmů právnických osob na úrovni mateřské společnosti.
Na rozdíl od příjmů z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených českou dceřinou společností mateřské společnosti – rezidentovi jiného členského státu Evropské unie, kdy se osvobození uplatní při splnění podmínky právní formy a délky držby vždy, se osvobození příjmů z převodu podílu v dceřiné společnosti plynoucích mateřské společnosti – rezidentovi jiného členského státu Evropské unie uplatní pouze za předpokladu, že tento příjem plyne stálé provozovně mateřské společnosti umístěné na území České republiky.
Vzhledem k této podmínce mohou vznikat pochybnosti, zda ustanovení zákona o daních z příjmů přiznávající toto osvobození nejsou v rozporu s legislativou Evropského společenství.
2. Analýza problému