Důvodová zpráva k zákonu č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
V roce 2014 došlo na území Zlínského kraje k mimořádné události, která nemá v polistopadové historii České republiky obdoby. Exploze velkého množství munice, výbušných nebo jinak nebezpečných látek (chemické látky, prekurzory, výbušné látky, apod.) v bývalém areálu Vojenského technického ústavu, s.p., odštěpný závod VTÚVM Slavičín, ve Vlachovicích-Vrběticích, svým rozsahem představuje ojedinělou událost, která si vyžádala mimořádné nasazení složek integrovaného záchranného systému. Zásah ve Vrběticích byl pro složky integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS") nejdéle trvajícím zásahem u mimořádné události, neboť trval bez tří dnů šest let. Je také nepochybné, že tato mimořádná událost byla spojena s řadou omezení života místních obyvatel.
Je třeba nicméně zdůraznit, že stát, resp. složky IZS, mimořádnou událost nezpůsobil, ale pouze následně napravoval situaci, která se odehrála ve skladech soukromých subjektů. Zásah složek IZS byl realizován s cílem odstranit munici, často nevybuchlou, rozmetanou po okolí. Tato munice se nacházela v okruhu stovek metrů od epicenter výbuchů, různě zarytá v zemi, kmenech stromů, křoví apod. Aby mohli pyrotechnici tento materiál detekovat, vyjmout a zneškodnit, museli mít v daném sektoru umožněný přístup, tzn. odstraněné překážky v podobě vegetace, kamení, sutin, spadlých kmenů, stromů apod., nicméně jejich činnost se projevila i omezením běžného života obyvatel (např. nařízené
evakuace
, zákaz obdělávání pozemků atd.) obcí v nejbližším okolí místa mimořádné události.
Obecně platí, že při mimořádných událostech tohoto druhu může dotčeným fyzickým a právnickým osobám vzniknout několik druhů nároků na náhradu škody:
1.
Škoda způsobená přímo mimořádnou událostí – výbuchem.
2.
Škoda způsobená činností složek IZS v příčinné souvislosti se záchrannými nebo likvidačními pracemi.
3.
Nárok, který fyzické nebo právnické osobě vznikne z titulu poskytnutí osobní nebo věcné pomoci na základě výzvy – náhrada za omezení vlastnického nebo užívacího práva, náhrada ušlého zisku, náhrada škody věcné nebo škody na zdraví aj.
V prvním případě je za náhradu škody odpovědný původce mimořádné události, tedy ten, kdo zavinil výbuch. Tuto škodu lze vymáhat podle povahy dané kauzy buď v rámci trestního řízení, byl-li v dané věci spáchán trestný čin, a to uplatněním nároku v tzv. řízení adhezním, nebo je možné se nároku domoci občanskoprávní cestou buď smírně, nebo žalobou. Poslední dva případy řeší speciální úprava přímo v zákonu o IZS, a to konkrétně v § 30 odst. 1 a 2 písm. a) zákona o IZS pro náhradu uvedenou pod bodem 2 a v § 29 a § 30 odst. 1 a 2 písm. b) zákona o IZS pro náhradu uvedenou pod bodem 3. Za škodu podle zákona odpovídá stát, který její náhradu poskytuje prostřednictvím krajského úřadu, kterému je v posledních dvou případech zákonem svěřeno rozhodnutí o poskytnutí náhrady škody nebo jiného nároku (srov. § 29 odst. 1 a 4 věta druhá a