573/24.03.21 - Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Folwarczny, Zenon; Hlaváč, Jiří; Kotala, Jan; Nesrovnal, Jiří Vydáno:
573/24.03.21
Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena cenných papírů a obchodních podílů a daňově uznatelné náklady u ostatního majetku evidovaného u přijímajícího poplatníka
Ing.
Jan
Kotala
daňový poradce, č. osv. 4515
Mgr.
Zenon
Folwarczny
LL.M.,
daňový poradce, č. osv. 3661
Ing. Bc.
Jiří
Nesrovnal,
daňový poradce, č. osv. 1757
Ing.
Jiří
Hlaváč,
Ph.D.,
daňový poradce, č. osv. 3221
1. Cíl příspěvku
Cílem příspěvku je stanovení daňové vstupní ceny u majetku a jiných majetkových složek a dále nabývací ceny cenných papírů a obchodních podílů (dále jen „
podílů
“) a částek, které budou považovány za daňově uznatelné u ostatních majetkových složek dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „“) u „přijímajícího“ poplatníka v případě, že poplatník tento majetek nabyl vkladem/vyčleněním od svého společníka/zakladatele či třetí osoby (dále jen „
vkladatel
“).
Výše uvedená oblast v případě jiného než hmotného a nehmotného majetku nebyla v minulosti řešena, a navíc, zákonná úprava je v této oblasti velmi strohá. Problematika je aktuální nejen v případě vkladů majetků do obchodních korporací, ale i v případě vyčlenění majetku do
fundace
, ústavu či svěřenského fondu (dále jen „
svěřenský fond
“ nebo „
obchodní korporace“
), jelikož se ve smyslu § 21f ZDP se pro účely daně z příjmů na vyčlenění nebo zvýšení majetku ve svěřenském fondu
hledí jako
na vklad do obchodní
korporace
.
Závěry tohoto příspěvku jsou aplikovatelné jak na
vklady do obchodních korporací, tak na vyčlenění majetku do svěřenských fondů
. Níže uvedená analýza se týká pouze
přijímajícího poplatníka
, který nabývá majetek
od vkladatele, zakladatele čí třetí osoby (
dále jen
„vklad“).
Chtěli bychom také tímto příspěvkem aktualizovat témata řešená v příspěvku č.
415/18.12.13 Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů
(dále jen
„Výklad č. 415/18.12.13“
)
,
jelikož od jeho projednání došlo k poměrně významným změnám právní úpravy.
Předmětem tohoto příspěvku jsou pouze vklady takového majetku, který byl dlouhodobým hmotným majetkem nebo dlouhodobý nehmotný majetkem dle ZDP do dne nabytí účinnosti zákona č. 609/2020 Sb. (daňový balíček 2021).
2. Popis situace
Osobu vkladatele omezujeme pro účely tohoto příspěvku na daňového rezidenta ČR, jímž je
a.
fyzická osoba, přičemž ta může mít dvě postavení, a to
-
nepodnikající fyzická osoba (tj. „občan“) a
-
podnikající fyzická osoba, která měla příslušný majetek zahrnutý ve svém obchodním majetku ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP (pouze vybrané případy);
b.
právnická osoba, která je účetní jednotkou vedoucí účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „“)
Vkladatel vložil do obchodní
korporace
následující majetek:
I.
hmotný a nehmotný majetek dle ZDP;
II.
cenné papíry a podíly;
III.
pozemky; a
IV.
pohledávky.
Obchodním majetkem rozumíme majetek, který byl (nebo je) zahrnut v obchodním majetku vkladatele, fyzické osoby, ve smyslu § 4 odst. 4 ZDP, tj. vkladatel o tomto majetku účtoval ve smyslu ZoÚ nebo o něm vedl daňovou evidenci ve smyslu § 7b ZDP.
S ohledem na výše uvedené je potřebné rozhodnout
, v jaké výši bude stanovena vstupní cena, nabývací cena a daňově uznatelné náklady
majetku u obchodní
korporace
při vklad