Důvodová zpráva k zákonu č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
A.1. Sterilizace jako zdravotnický zákrok a jeho právní regulace
Sterilizací se rozumí zdravotní výkon zabraňující oplodnění bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.1) Sterilizace je tudíž zákrok výrazně zasahující do tělesné integrity dané osoby2) a potažmo i do jejího soukromého a rodinného života3), neboť výrazně ovlivňuje podmínky jeho realizace, tj. založení samotné biologické rodiny.4) Tato práva jsou přitom jedněmi z centrálních lidských a osobnostních práv vůbec.
Provádění sterilizací jako zdravotnického zákroku bylo v minulosti upraveno zákonem o péči o zdraví lidu5) a jeho provádějícími směrnicemi Ministerstva zdravotnictví. Podle zákona bylo možné sterilizaci provést jen se souhlasem nebo na vlastní žádost dotčené osoby za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.6) Zákon rovněž stanovil, že každý lékařský výkon, který není v bezprostředním zájmu osoby, na které má být proveden, lze provést pouze s předchozím písemným souhlasem takové osoby. Před udělením souhlasu musí být osoba úplně informována o povaze výkonu a jeho rizicích.7) Bližší podmínky pak stanovily směrnice o provádění sterilizace.8) Podle směrnic byla sterilizace přípustná na vlastní žádost nebo se souhlasem dané osoby a po indikaci lékařem, v případě, že se sterilizace prováděla na nemocných pohlavních orgánech muže či ženy za léčebným cílem podle pravidel lékařské vědy nebo po indikaci odbornou lékařskou komisí v případech ostatních.9)
Pro posouzení, zda je v případě konkrétní osoby sterilizace indikována, zajistil předseda komise odborné vyšetření, na základě jehož závěrů komise rozhodla o zamítnutí či schválení žádosti a o svém rozhodnutí pořídila protokol.10) Pokud bylo o žádosti rozhodnuto kladně, byl pacient poslán předsedou komise s doporučením na ženské (urologické nebo chirurgické) oddělení. Na oddělení byl rovněž zaslán opis protokolu, který se stal součástí chorobopisu. Před samotným zákrokem pak pacient, u něhož měla být sterilizace provedena, popřípadě jeho zákonný zástupce (opatrovník) podepsal prohlášení, že s provedením sterilizace souhlasí a že bere na vědomí písemné poučení o tom, do jaké míry je sterilizační zákrok reparabilní.11)
Právní úprava tedy vždy již od počátku předepisovala jako základní podmínku pro provedení sterilizace souhlas dotčené osoby, které měla být sterilizace provedena.12) Souhlas pacienta s lékařským zákrokem lze bezpochyby považovat za právní úkon ve smyslu (nejen) občanského práva, neboť je projevem vůle směřujícím ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností,13) v tomto případě vzájemných práv a povinností lékaře a pacienta. Poskytování zdravotní péče pacientům je v tomto směru nutné považovat za plně soukromoprávní vztah, kde oba účastníci vztahu mají rovné postavení a oba proto musí dospět k vzájemné dohodě o způsobu léčby.14) Z toho plyne, že souhlas s jakýmkoliv zdravotnickým zákrokem musel rovněž od počátku splňovat základní podmínky platnosti právního úkonu podle obecných požadavků (nejen) občanského práva, tj. být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.15) Projev vůle obsahující souhlas musel být jednoznačně učiněn, ať již jednáním nebo opomenutím, avšak natolik výslovně nebo jiným způsobem, který nevzbuzuje pochyb o tom, co chtěla daná osoba (v daném případě pacient) projevit.16) Svobodný a informovaný souhlas opravňuje lékaře k provedení zákroku a zároveň prokazuje pacientovo svolení k jeho provedení, čímž zároveň chrání práva a oprávněné zájmy lékaře.17) Proto musí být jeho skutečné udělení postavené najisto.
Vážnost úkonu poté předpokládala plnou informovanost o všech jeho souvislostech. Informovaný souhlas poučeného pacienta tedy zahrnuje poučení o účelu, povaze, důsledcích a rizicích zákroku.18) K platnosti takového právního úkonu je nutné, aby měl pacient před udělením souhlasu všechny výše uvedené informace. Vliv na požadovaný rozsah poučení bude mít složitost nebo jednoduchost vyšetřovacího nebo léčebného úkonu. U zákroků, při kterých dochází k intenzivnímu porušení tělesné integrity pacienta, je přitom důkladné poučení se všemi jeho složkami v nejvyšším zájmu pacienta i lékaře. Právě takovýmto zákrokem je bezesporu i sterilizace, jejímž důsledkem je trvalé zbavení plodnosti. Pokud by byly podané informace v podstatné míře nepravdivé nebo neúplné, pacient by uděloval souhlas v právně relevantním omylu, který je schopen přivodit neplatnost právního úkonu, tedy neplatnost souhlasu se zákrokem.19)
Stejně významnou otázkou je svobodnost souhlasu, který musí být prostý jakéhokoliv nátlaku či donucení. Právní úkon tedy musí plně korespondovat s vnitřní vůlí a přesvědčením pacienta a nesmí být tudíž učiněn v tísni, pod nátlakem či donucením způsobeným jakýmikoliv okolnostmi, jinak je opět neplatný.20) Konkrétně v případě pacientů je třeba připomenout, že pod tlakem určitých okolností jako například oslabující vliv nemoci nebo ovlivnění léky či stresová situace v bezprostřední souvislosti s podstoupením lékařského zákroku není možné nikdy udělit skutečný svobodný a informovaný souhlas se zákrokem, neboť pacient nemůže dostatečně zvážit jeho následky a další související okolnosti.21) Za příklad tohoto stavu lze označit i fázi první doby porodní, během které ženě porodní bolesti a medikace brání v řádném zvážení všech následků svého rozhodnutí22), případně další stavy.
Význam svobodného a informovaného souhlasu potvrzuje i výše popsaná konstrukce zákona o péči o zdraví lidu a sterilizačních směrnic. V případech neterapeutické sterilizace, tj. sterilizace provedené na zdravých pohlavních orgánech, mělo podle směrnic dojít k podání žádosti o provedení sterilizace, následnému posouzení sterilizační komisí, z

Související dokumenty

Zákony

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
96/2001 Sb., ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
500/2004 Sb., správní řád
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
89/2012 Sb., občanský zákoník
150/2002 Sb., soudní řád správní

Vyhlášky

62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
143/1988 Sb., o Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
95/1974 Sb., o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace
152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Mezinárodní smlouvy

96/2001 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně