Důvodová zpráva k zákonu č. 329/2021 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy
Služby péče o děti jsou stěžejním předpokladem pro sladění profesního a rodinného života rodičů s malými dětmi. Dne 29. listopadu 2014 vešel v účinnost zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dětské skupině"). Dalšími zařízeními, které poskytují péči a vzdělávání předškolním dětem, jsou mateřské školy upravené v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") či služby péče o děti poskytované za účelem zisku v rámci zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o živnostenském podnikání"). Jiné služby péče o dítě zákonem upraveny nejsou, nicméně služby péče o děti některých subjektů jsou poskytovány v souladu s obecnými právními předpisy a rodiče je využívají.
Spektrum služeb péče o děti v České republice existuje, k diskuzi je stále garance kvality poskytovaných služeb a jejich místní a finanční dostupnost.
Předškolní vzdělávání je primárně organizováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy pro děti od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let věku. Novelou školského zákona bylo ustanoveno tzv. přednostní umístění dětí tříletých i čtyřletých, dle § 34 školského zákona dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, v praxi však není toto ustanovení ve velké míře aplikováno. Současně stále není prostor pro přijetí všech žádostí o umístění dětí ve věku dvou a dokonce ani ve věku tří a čtyř let1). Od roku 2005 umožňuje školský zákon2) přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od dvou let věku. Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. ukládá povinnost přijímat do mateřských škol zřízených obcí či svazkem obcí děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu přednostně ve věku čtyř let od r. 2017 a ve věku tří let od roku 2018.
Nárok na přednostní umístění dětí dvouletých od roku 2020 byl na základě poslaneckého návrhu zrušen3), dle školského zákona nemá dítě mladší tří let na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Na základě zákona o živnostenském podnikání je poskytována péče v rámci tzv. péčových živností. Obsahem živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" je v jistých případech obdobná činnost, jako byla dříve v jeslích, přičemž tato činnost není vykonávána ve zdravotnickém zařízení. Zákon o živnostenském podnikání pro výkon této živnosti požaduje pouze povinnost splnit odbornou způsobilost podnikatele a osoby, kterou je podnikatel povinen činnost zajistit a dále povinnost splnit požadavky kladené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, pokud není činnost vykonávána v domácnosti dítěte. Žádné další konkrétní požadavky na poskytování péče o děti do 3 let věku (např. maximální počet dětí na jednu pečující osobu, povinnost vést evidenci dětí, maximální počet dětí, o které je možno v jednom zařízení pečovat, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku, povinnost upravit výchovný program či program činnosti, apod.) nejsou vyžadovány.
Pro poskytování péče dětem nad tři roky věku v rámci volné živnosti, oborů činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti" a č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost" nejsou stanoveny žádné kvalifikační požadavky na podnikatele ani na osoby, kterými je podnikatel povinen zajistit výkon činnosti. Pouze u oboru činnosti č. 72 platí povinnost splnit požadavky kladené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
Soukromá zařízení péče o děti
zřízená na základě živnostenského oprávnění jsou zcela financována ze soukromých finančních zdrojů, tj. ze strany rodičů. Měsíční úhrada za službu se pohybuje řádově okolo 10 000 Kč,
což je pro většinu rodičů finančně nedostupné
.4) Zároveň tato zařízení často ani nejmenší děti nepřijímají. Zastoupení dětí mladších jednoho roku v „živnostech" se dle výstupů z evaluace ukázalo jako
marginální
. Služby péče o dítě poskytované na základě živnostenského oprávnění se svou povahou mohou často blížit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. V případě, že poskytovatel chce poskytovat péči podle zákona č. 247/2014 Sb., musí být zapsán do evidence poskytovatelů a až od té chvíle se na něj vztahují povinnosti v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině dle tohoto zákona. Do té doby se na poskytovatele obdobných služeb a kvalitu těchto služeb nevztahují ustanovení dle zákona č.

Související dokumenty

Zákony

247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
1/1993 Sb., Ústava České republiky
104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
490/1990 Sb., o Úmluvě o politice zaměstnanosti

Nařízení vlády

14/2000 Sb., o zákazu letů mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Vyhlášky

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech

Mezinárodní smlouvy

14/2000 Sb.m.s. o Evropské sociální chartě
57/2001 Sb.m.s. o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen