Důvodová zpráva k zákonu č. 306/2018 Sb., změna zákona o daních z příjmu

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Jaroslav
Foldyna,
v.r.
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, neřeší jednoznačně problematiku zcela ojedinělého zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucí ze zdrojů v zahraničí, kdy podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění má být daň odváděna zaměstnancem ve státě, kde má bydliště. Jedná se o smlouvu s Nizozemským královstvím z roku 1974, která v čl. 16 odst. 3 uvádí, že „
Odměny, které osoba mající bydliště v jednom z obou států pobírá z důvodu zaměstnání vykon