Důvodová zpráva k zákonu č. 239/2012 Sb., změna zákona o účetnictví.

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
1. Důvod předložení
Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „návrh zákona“)
Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
Důvodem předložení návrhu zákona jsou zejména změny související:
a) s novou povinností Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) zajišťovat metodickou podporu vybraným účetním jednotkám v rámci zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu a další související činnosti s využitím centrálního systému účetních informací státu v souladu s usnesením vlády č. 921 ze dne 22. prosince 2010,
b) s využitím centrálního systému účetních informací státu pro monitorovací, zjišťovací a kontrolní činnosti,
c) se způsobem ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v rámci účetních jednotek veřejné sféry,
d) se zpřesněním ustanovení o inventarizaci a
e) se schvalováním účetních závěrek vybraných účetních jednotek.
Cílem předložení návrhu zákona je:
1. provázat ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“) týkající se povinnosti ministerstva spravovat centrální systém účetních informací státu (dále jen „CSÚIS“) s faktickými činnostmi spojenými s touto správou a s využitím tohoto systému, tj. metodická podpora a předávání a přebírání účetních záznamů v elektronické podobě, včetně zajištění jeho dalšího využití kontrolními orgány,
2. snížit riziko zkreslení ocenění majetku získaného bezúplatným nabytím v okruhu účetních jednotek veřejné sféry,
3. zpřesnit některá ustanovení zákona o účetnictví v souvislosti s reálným vývojem, potřebami účetních jednotek a kontrolou stanovených povinností a
4. zajistit schvalování účetních závěrek v případě vybraných účetních jednotek.
Pokud by zákon o účetnictví nereagoval na výše uvedené cíle a potřeby účetních jednotek, tak by:
1. mohla být snížena vymahatelnost některých povinností stanovených zákonem o účetnictví a nepříliš účinně zajištěna dobrá správa v oblasti účetnictví, včetně přenosu účetních záznamů mezi účetními jednotkami a CSÚIS,
2. nebyla zajištěna dostatečná legislativní opora pro další případné využití CSÚIS,
3. nebylo reagováno na vývoj v dané oblasti a praktické potřeby účetních jednotek a
4. nemusely být zajištěny veškeré požadavky na validitu informací předávaných dalším orgánům (např. Český statistický úřad nebo Česká národní banka) pro některé jej

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví