Důvodová zpráva k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Účetnictví v podmínkách tržní ekonomiky je nezastupitelné zejména z hlediska potřeb finančního řízení jednotlivých organizací.
Návrh zákona o účetnictví byl zpracován na základě Koncepce dalšího rozvoje účetnictví, schválené usnesením vlády ČSFR č. 782 ze dne 8. listopadu 1990. Návrh zákona vychází jednak z československých zkušeností a tradic, jednak z ustanovení direktiv Rady Evropských společenství především č. 4/1978 a 7/1983 v aktuálním znění.
Zákonem o účetnictví a současně samostatným zákonem o státní statistice dochází ke zrušení právního úpravy jednotné soustavy sociálně ekonomických informací a informační soustavy organizací.
Je nepochybné, že uvedené dosavadní soustavy informací svým pojetím a právní úpravou založenou na zásadách administrativně direktivního řízení ekonomiky naprosto nevyhovují podmínkám tržní ekonomiky. Kromě toho jsou tyto soustavy málo srozumitelné účetním odborníkům a podnikatelům ze zemí s tržní ekonomikou. Pokud by dosavadní stav přetrvával, jedním z důsledků by mohl být případný nezájem zahraničních podnikatelů o podnikání v ČSFR zejména pro nejistotu informací o vloženém kapitálu a jeho přínosech.
Hlavní zásady pojetí návrhu zákona o účetnictví jsou zakotveny v jeho ustanoveních a odůvodněny ve zvláštní části důvodové zprávy, a proto je zde uveden pouze jejich přehled. Jde o tyto zásady:
1. Účetnictví se vede nepřetržitě po celou dobu trvání právnických nebo fyzických osob jako účetních jednotek.
2. V účetnictví platí zákaz vzájemného vyrovnávání (
kompenzace
) mezi položkami majetku a závazků, nákladů a výnosů, resp. výdajů a příjmů.
3. Pro způsoby oceňování, postupy odpisování, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek, postupy pro provedení
konsolidace
účetní závěrky platí zásada účetní a bilanční kontinuity, která slouží především srovnatelnosti účetních údajů mezi účetními obdobími.
4. Oceňování majetku a závaz

Související dokumenty