Důvodová zpráva k zákonu č. 355/2021 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje novely těchto zákonů:
1)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“),
2)
zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní zákon“).
Nosičem klíčového tématu návrhu, kterým je povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty (dále též „daň“) týkající se přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce), je zákon o dani z přidané hodnoty. V celním zákoně je promítnuta pouze dílčí změna související s celními formalitami navazujícími na změny v uplatňování daně z přidané hodnoty při dovozu zboží nízké hodnoty.
Návrh kromě dále podrobněji popsaných jednotlivých oblastí, ve kterých dochází k zásadním změnám v důsledku nových právních předpisů Evropské unie, obsahuje dílčí změny právní úpravy, ke kterým dochází v souvislosti s právem Evropské unie na základě vyhodnocení potřeb aplikační praxe, vývoje jiných právních předpisů a zejména judikatury Soudního dvora Evropské unie. Rovněž se v souvislosti s rozšířením zvláštního režimu jednoho správního místa na větší rozsah tuzemských zdanitelných plnění a též na daňové subjekty usazené v tuzemsku uskutečňující tato plnění zpřesňuje právní úprava samovyměření tak, aby byly ve zvláštním režimu jednoho správního místa jednoznačně upraveny kontrolní postupy a na to navazující instituty a tuzemským daňovým subjektům tak byla poskytnuta dostatečná právní jistota v této oblasti. Poslední oblastí změn jsou změny navazující na poslední novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), v oblasti zejména elektronizace, zjednodušení kontrolních postupů a revize sankčního systému, které se týkají zvláštního režimu jednoho správního místa. Vzhledem k nyní navrhované kompletní revizi tohoto režimu nebyly tyto změny provedeny v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „daňový balíček MOJE daně“), ale provádí se komplexně až nyní. Veškeré tyto dílčí změny jsou podrobně popsány ve zvláštní části důvodové zprávy.
1. Zhodnocení platného právního stavu
Daň z přidané hodnoty tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy. Její důležitost podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie.
Základním platným právním předpisem pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii je směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o dani z přidané hodnoty“). Tato směrnice, která s účinností od 1. ledna 2007 nahradila dříve platnou směrnici Rady 77/388/EHS (Šestou směrnici), již byla několikrát novelizována. Určitá ustanovení této směrnice provádí prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ze dne 15. března 2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „prováděcí nařízení č. 282/2011“), které je přímo použitelné.
Regulační rámec Evropské unie doplňují další směrnice pro některé specifické oblasti daně z přidané hodnoty, například směrnice Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu, nebo směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě.
Do českého právního řádu jsou tyto směrnice v oblasti daně z přidané hodnoty transponovány prostřednictvím zákona o dani z přidané hodnoty. Tento zákon nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie a od tohoto data byl již mnohokrát novelizován, a to zejména s ohledem na změny v unijní právní úpravě a nutnost reagovat na judikaturu Soudního dvora Evropské unie.
Současná právní úprava v oblasti daně z přidané hodnoty není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. Z hlediska požadavků na zajištění rovnosti mužů a žen ji lze považovat za neutrální.
V dalším textu se uvádí popis a zhodnocení současné právní úpravy k základním oblastem dotčeným věcnými změnami tohoto návrhu zákona s účinností od 1. října 2020 a 1. ledna 2021, které vyplývají z povinné transpozice nových unijních právních předpisů.
a) Prodej zboží na dálku
Prodej zboží na dálku (zasílání zboží) je pro účely daně z přidané hodnoty zvláštní kategorií přeshraničních dodání zbo