Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 360/2014 Sb., změna zákona o dani z přidané hodnoty
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Daň z přidané hodnoty patří bezpochyby k významným nástrojům veřejných financí po celém světě. Tato nepřímá univerzální daň tvoří jeden ze základních pilířů daňové soustavy, a to zejména díky výnosům z ní plynoucích do veřejných rozpočtů. Její důležitost podtrhává i vysoká harmonizace této daně na úrovni Evropské unie.
Daň z přidané hodnoty je upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který je účinný od 1. května 2004 a byl v průběhu své existence několikrát novelizován (dále jen “zákon o DPH“).
Oblast daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je v rámci Evropské unie výrazně harmonizována, proto celá řada ustanovení zákona o DPH nachází svůj předobraz v unijní legislativě, která je pro členské státy Evropské unie závazná. V současné době je základním předpisem pro oblast DPH směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“).
DPH je příjmem veřejných rozpočtů. Těmito rozpočty jsou státní rozpočet, rozpočty krajů a rozpočty obcí. Příjmy státního rozpočtu upravuje § 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Příjmy rozpočtů obcí a krajů upravuje § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Navrhované změny mají za cíl:
a)
plnění některých závazků vyplývajících z Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 podepsané ze dne 13. ledna 2014
S ohledem na Koaliční smlouvu se navrhuje zavedení kontrolního hlášení, tj. požadavků na evidenci údajů vztahujících se k daňové povinnosti, a to z důvodu zlepšení výběru daní, omezení daňových podvodů u DPH a tím i posílení postavení poctivých daňových subjektů.
K obsahu Koaliční smlouvy uvádíme, že mimo jiné obsahuje i zavedení druhé snížené sazby daně na vybrané druhy zboží a to ve výši 10% na knihy, léky a dětskou výživu. Tyto návrhy původně obsažené v jednom návrhu zákona, kterým se mění zákon o DPH, byly přeřazeny do samostatné novely zákona o DPH (dále jen „sazbová novela zákona o DPH), která již byla vládou projednána a schválena na jejím jednání dne 2. července 2014. V této sazbové novele zákona o DPH byla také v této souvislosti vzhledem k prioritě vlády zakotvené v Koaliční smlouvě zrušena jednotná sazba daně z přidané hodnoty (17,5%) tak, aby tato jednotná sazba nenabyla účinnosti od 1. ledna 2016.
b)
nastavení právního základu pro transpozici směrnic Rady
V roce 2013 byly přijaty dvě nové směrnice Rady, které poskytly členským státům, a tím také ČR, účinný a flexibilní nástroj v boji proti daňovým podvodům:
-
směrnice Rady č. 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů
-
směrnice Rady č. 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH.
V souvislosti s tímto jsou navrženy koncepční změny v režimu přenesení daňové povinnosti.
c)
zrušení snížení obratu pro povinnou registraci plátce DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč
Zákon č. 458/2011 Sb. a následně zákon č. 502/2012 Sb., který danou úpravu pouze převzal, zakotvil snížení limitu pro vznik plátcovství u daně z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč, a to s odloženou účinností od 1. ledna 2015, tedy ke spuštění jednoho inkasního místa. Jednalo se o jeden z kompenzačních mechanismů ke změnám v oblasti daně z příjmů, které se se spuštěním jednoho inkasního místa pojily. Vzhledem k tomu, že nedojde ke spuštění jednoho inkasního místa k 1. lednu 2015, navrhuje se zrušit toto snížení limitu, tedy zachovat stávající výši obratu 1 mil. Kč.
Z důvodu upuštění od realizace jednoho inkasního místa od 1. ledna 2015 dochází také ke zrušení bodu 2 týkajícího se právní úpravy bezdlužnosti.
d)
dílčí změny v návaznosti na předcházející novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2013, odstranění některých nejasností z novely DPH v rámci rekodifikace soukromého práva od 1. ledna 2014 (zejména v oblasti DPH u nemovitých věcí), dola

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
89/2012 Sb., občanský zákoník
1/1993 Sb., Ústava České republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
512/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
500/2004 Sb., správní řád