Důvodová zpráva k zákonu č. 277/2019 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a a mezinárodních smluv

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
Jan
Hamáček
1. místopředseda vlády a ministr vnitra
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Podobu přístupu k platnému právu (či přesněji k celostátně závaznému platnému právu) v současné době upravuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, (dále "zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv"). Oficiální podoba přístupu k platnému právu a k informacím o právních předpisech je založena na právně závazné listinné podobě oficiálních sbírek [listinná podoba Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv je zakotvena nepřímo (ale jednoznačně) v § 8 odst. 1, § 10 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 12 odst. 2 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv]. Vydávání a vyhlašování právních předpisů a mezinárodních smluv v České republice je tak založeno na tradiční podobě úřední sbírky právních předpisů.
Jejími hlavními rysy jsou listinná podoba a právní závaznost vyhlašovaných textů právních předpisů, které tvoří zároveň jediný právně závazný zdroj informací o právní úpravě. Jejich správnost je garantována státní mocí. V oficiální sbírce jsou publikovány právní předpisy obvykle v plném znění, ve formě základních předpisů a jejich novel, doplněných v některých případech i úplným zněním právního předpisu (to ovšem postrádá závazný charakter). Redakční práce a lhůty jejich vydávání musí respektovat zákonitosti soudobé předtiskové přípravy textu a tiskařské práce.
Právně závaznou listinnou podobu doplňuje informativní elektronické vyhotovení Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv zpřístupňované na různých internetových stránkách, které ovšem není považováno za Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv (je bez garance úplnosti a správnosti). Veřejná správa dále publikuje na internetových stránkách jednotlivých úřadů metodická a výkladová stanoviska k právním předpisům. Odůvodnění právních předpisů je dostupné prostřednictvím informačních systémů Poslanecké sněmovny, Senátu a elektronické knihovny Úřadu vlády České republiky (eKLEP). Jednotlivé výše uvedené zdroje informací o právních předpisech nejsou navzájem propojeny a související odůvodňující dokumenty nejsou provázány s texty právních předpisů. Texty aktuálních úplných znění pocházejí z komerčních zdrojů a jejich správnost a úplnost není státem ověřována a garantována.
Bezplatnou dostupnost oficiální podoby platného práva České republiky a Evropské unie zajišťuje § 13 zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. Vyžaduje, aby Sbírku zákonů zpřístupňovaly v pracovních dnech kraje, obce, městské obvody a městské části územně členěných statutárních měst. Zajištění přístupnosti Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie je úkolem krajů a hlavního města Prahy. Statistiky odběru listinné podoby Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv nicméně ukazují, že oficiální podobu obou oficiálních sbírek České republiky zpřístupňuje pouze cca 1/3 povinných subjektů, zatímco ostatní volí místo jejich odběru náhradní řešení (tisk ze stejnopisu na vyžádání, zapůjčení atd.). Důvody pro relativně nízkou úroveň plnění této povinnosti způsobem v plném rozsahu odpovídajícím požadavkům zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv lze nalézt jednak ve finanční a administrativní náročnosti odběru a uložení obou oficiálních sbírek, jednak v zanedbatelném zájmu občanů o poskytnutí přístupu k oběma oficiálním sbírkám touto formou.
S ohledem na úzkou propojenost právního řádu České republiky a Evropské unie je třeba zmínit i dostupnost informací o právu Evropské unie a zohlednění vzájemných vazeb obou právních řádů v nástrojích poskytujících tento přístup. Základním informačním nástrojem pro právo Evropské unie je právní informační systém Evropské unie EUR-
Lex
, dostupný v českém jazyce. Oficiální české zdroje právních informací jsou se systémem EUR-
Lex
propojeny pouze velmi omezeně a nezohledňují v rámci textů právních předpisů vazby mezi českými a evropskými právními předpisy. Druhým významným evropským zdrojem informací o právních předpisech je evropský portál pro přístup k národním právním informačním systémům zemí Evropské unie N-
Lex
. Systém N-
Lex
bude s informacemi o právu České republiky propojen až realizací projektu e-Sbírka a e-
Legislativa
.
V oblasti tvorby práva je hlavním problémem zastaralost prostředků pro tvorbu práva i některých postupů tvorby práva, které neodpovídají nárokům komplexního právního řádu České republiky úzce provázaného s právem Evropské unie a s mezinárodním právem. Tato situace vede k prohlubujícímu se zhoršování kvality právního řádu České republiky, udržuje nízkou transparentnost tvorby práva a představuje překážku zvyšování konkurenceschopnosti České republiky jako celku a českých podnikatelských subjektů v rámci společného trhu Evropské unie. Praxe postrádá moderní nástroj tvorby a projednávání návrhů právních předpisů, který bude založen na využívání přesných dat o textu právních předpisů v úplném (a tedy i výrazně srozumitelnějším) znění. Ten by měl respektovat přirozenou podobu legislativní práce, propojit celý legislativní proces od počátku prací až po publikaci právního předpisu ve Sbírce zákonů, zvýšit přehlednost legislativního procesu pro tvůrce práva i