Důvodová zpráva k zákonu č. 315/2015 Sb., změna zákona o spotřebních daních

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 315/2015 Sb., změna zákona o spotřebních daních
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
S účinností od 1. ledna 2004 jsou spotřební daně upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“). Tento zákon byl již mnohokrát novelizován.
Podle druhého odstavce článku 10 směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (dále jen „směrnice“) byla Česká republika povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 eur na 1 000 kusů všech cigaret a procentní požadavek ve výši 60% vážené maloobchodní prodejní ceny. Podle prvního odstavce druhého pododstavce článku 18 směrnice je specifický požadavek nutné splnit v přepočtu podle směnného kurzu koruny vůči euru, který byl platný první pracovní den v říjnu 2013, a to bez ohledu na možnost ročních úprav podle druhého odstavce téhož článku, neboť tyto úpravy je možné uplatnit až po splnění minimálního požadavku.
Požadavek vyplývající ze směrnice se nakonec po dlouhém a složitém vyjednávání podařilo splnit zákonem č. 201/2014 Sb., kterým se mění zákon o spotřebních daních (tzv. sazbová novela zákona o spotřebních daních). S účinností od 1. prosince 2014 jsou sazby spotřební daně z cigaret v souladu s požadavky směrnice. Podle směnného kurzu platného pro stanovení výše sazeb pro rok 2014 (25,647 Kč/euro) představuje minimální sazba daně na 1 000 kusů cigaret v přepočtu 92,4 eur. Ostatní kategorie tabákových výrobků (tabák ke kouření, doutníky a cigarillos) splňují minimální požadavky směrnice a vzhledem ke stanovené výši sazeb nehrozí riziko, že by vlivem depreciace kurzu české koruny vůči euru nebyly v následujících letech splněny.
Úprava sazeb daně z cigaret byla v roce 2014 navržena tak, aby po zveřejnění směnného kurzu rozhodného pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 2015 bylo možné postupovat podle čl. 18 odst. 2 směrnice. Jedná se o specifické opatření, které stanovuje, že při ročních úpravách národních sazeb lze ponechat stávající sazby v případě, že nedojde vlivem depreciace směnného kurzu národní měny vůči euru k poklesu národního daňového zatížení pod úroveň stanovenou směrnicí platnou pro dané období o více než 5% z 90 euro. Důvodem bylo zmírnit dopad případného skokového nárůstu daňových sazeb na cenu tabákových výrobků a omezit tak riziko odlivu spotřeby na nelegální trh.
Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 2015, který byl vyhlášen v Úředním věstníku EU (2014/C344/03) k 1. říjnu 2014, činí 27,502 Kč/euro. Při použití tohoto kurzu zdanění 1 000 kusů cigaret současně platnou minimální sazbou daně odpovídá 86,2 eurům, což znamená, že pokles daňového zatížení je menší než 5% z 90 eur. Je tedy možné využít ročního odkladu pro úpravu sazeb spotřební daně z cigaret. S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto provést další změnu s účinností od 1. ledna 2016.
Současně pak z důvodu zajištění předvídatelnosti daňových příjmů a berouc v úvahu opakovaný požadavek vznášený v průběhu legislativního procesu tzv. sazbové novely zákona o spotřebních daních zakotvit do zákona o spotřebních daních alespoň střednědobý plán zvyšování sazeb spotřební daně z důvodu zajištění stability tabákového průmyslu, bylo rozhodnuto o nastavení tříletého plánu úprav sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Jedná se o sazby spotřební daně z tabákových výrobků, které by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2016, 1. ledna 2017 a 1. ledna 2018.
Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice ilustruje uvedená tabulka.
Tabulka č. 1: Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice
I------I----------------------I-----------------I---------------I------------I
I Rok I Specifický minimální I Rozhodný směnný I Minimální daň I Rozdíl ve I
I   I  požadavek podle  I kurz (Kč/euro) I podle zákona I zdanění  I
I   I směrnice (v euro)  I         I o spotřebních I 3. - 1.  I
I   I           I         I  daních (v  I (v euro) I
I   I           I         I   euro)   I      I
I------I----------------------I-----------------I---------------I------------I
I   I     1.     I    2.    I   3.    I   4.   I
I------I----------------------I-----------------I---------------I------------I
I 2014 I     90     I   25,647   I   92,41   I  2,41  I
I------I----------------------I-----------------I---------------I------------I
I 2015 I     90     I   27,502   I   86,18   I  -3,82  I
I------I----------------------I-----------------I---------------I------------I
I 2016 I     90     I    28*    I   84,64   I  -5,36  I
I------I----------------------I-----------------I---------------I------------I
* odhadovaný rozhodný kurz pro sazby daně z tabákových výrobků pro rok 2016
Následující tabulka znázorňuje sazby daně z tabákových výrobků v dotčeném období.
Tabulka č.