Důvodová zpráva k zákonu č. 201/2014 Sb., změna zákona o spotřebních daních

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 201/2014 Sb., změna zákona o spotřebních daních
Mgr.
Bohuslav
Sobotka
předseda vlády
Ing.
Andrej
Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
I. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
Spotřební daně jsou upraveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), s účinností od 1. ledna 2004. Zákon o spotřebních daních byl již mnohokrát novelizován.
Zákon o spotřebních daních je v souladu s právem EU.
Současná právní úprava v oblasti spotřebních daní nezasahuje do oblasti rovného postavení mužů a žen. Stejně tak nebude mít dopad do oblasti rovného postavení mužů a žen ani nově navrhovaná právní úprava.
2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy
Návrh obsahuje ustanovení, které provádí úpravu stávajících sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, jejichž poslední změna je obsažena v části šestnácté zákona č. 407/2012 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2014 tak, aby sazby spotřební daně z tabákových výrobků byly v souladu se směrnicí Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (dále jen „směrnice“).
Podle druhého odstavce článku 10 směrnice je Česká republika povinna s účinností od 1. ledna 2014 splnit specifický minimální požadavek ve výši spotřební daně 90 eur na 1000 kusů všech cigaret a procentní požadavek ve výši 60% vážené maloobchodní prodejní ceny. Podle prvního odstavce druhého pododstavce článku 18 směrnice je specifický požadavek nutné splnit v přepočtu podle směnného kurzu koruny vůči euru, který je platný první pracovní den v říjnu 2013, a to bez ohledu na možnost ročních úprav podle druhého odstavce téhož článku. Tyto úpravy je možné uplatnit až po splnění minimálního požadavku ke stanovenému datu.
Návrh zákona je předkládán na základě zhoršení vývoje směnného kurzu české koruny vůči euru. Při stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v roce 2012 byl použit směnný kurz z tehdy aktuální makroekonomické predikce České republiky, který činil 24,90 Kč/euro. V červenci 2013 byla zveřejněna nová makroekonomická predikce České republiky, která již předpokládala kurz 25,80 Kč/euro. Na tuto změnu nemohlo být v průběhu přípravy a přijetí zákona č. 407/2012 Sb., který obsahoval úpravu výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, reagováno, neboť tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 27. listopadu 2012. Směnný kurz platný pro stanovení výše sazeb spotřební daně z tabákových výrobků na rok 2014, který byl vyhlášen v Úředním věstníku EU (2013/C286/01) k 1. říjnu 2013, činí 25,647 Kč/euro. Vývoj směnného kurzu koruny vůči euru významně ovlivňuje naplnění požadavku na minimální zdanění cigaret stanoveného směrnicí, tj. 90 eur na 1 000 kusů cigaret. V této souvislosti je třeba brát v úvahu i oslabení kurzu koruny vůči euru na základě intervence České národní banky z listopadu 2013.
Úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků obsažená v tomto návrhu zákona má především splnit požadavky vyplývající ze směrnice, aby bylo možné pro případnou úpravu sazeb na rok 2015 využít článek 18 odst. 2 směrnice. Předejde se tak další úpravě sazeb spotřební daně z tabákových výrobků v krátkém časovém odstupu. Zároveň lze předpokládat, že bude možné přistoupit k dalšímu navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků až pro rok 2016.
Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice ilustruje dále uvedená tabulka.
Vývoj směnného kurzu a jeho vliv na splnění požadavku směrnice
I-------------------I------------------I------------------I------------------I
I Minimální daň na I  Směnný kurz  I  Daň na 1 000  I  Rozdíl ve   I
I  1 000 kusů   I  (Kč/euro)   I  kusů cigaret  I   zdanění   I
I  cigaret dle  I         I podle zákona č. I   3. - 1.   I
I   směrnice   I         I  353/2003 Sb.  I   (v euro)   I
I  2011/64/EU   I         I   (v euro)