Důvodová zpráva k zákonu č. 1/2009 Sb., změna zákona o dani z nemovitostí

Vláda ČR Vydáno:
Č. tisku: 558/0
Předkládá: vláda
Rozesláno: 17. 7. 2008
Důvodová zpráva
I. Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu
Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1993. Dosavadní úprava týkající se osvobození od daně ze staveb u novostaveb a při zateplení staveb již není adekvátní současnému stavu ve společnosti a vyžaduje radikálnější změnu. Stávající úprava vyvolává řadu komplikací a v mnoh