Důvodová zpráva k zákonu č. 242/1994 Sb., změna zákona o dani z nemovitostí

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
I. Obecná část
Daň z nemovitostí je v současné době upravena zákonem č. 338/1992 Sb. ve znění zákona č. 315/1993 Sb První dílčí novela daňového předpisu byla realizována na základě praktických zkušeností a zaměřila se především na přesnější vymezení předmětu daně, základu a sazby daně. Současně byla přijata opatření zamezující dvojí výklad jednotlivých ustanovení zákona.
Navrhovaná novela by měla upevnit právní jistotu poplatníků daně v souvislosti s předložením daňového přiznání, upřesnit vazby mezi některými ustanoveními zákona a dále obsahuje ustanovení legislativně technického charakteru.
Navrhuje se rozšíření osvobození na pozemky užívané v České republice diplomatickými zástupci cizích států, a to za podmínky, že je zaručena vzájemnost.
Upřesnění právní úpravy se navrhuje v ustanovení o osvobození pozemků vydaných n