Důvodová zpráva k zákonu č. 52/2012 Sb., změna zákona o uznávání odborné kvalifikace

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad
1. Důvod předložení
1. 1. Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
1. 2. Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
Předkládaný návrh zákona představuje v pořadí druhou změnu tohoto právního předpisu, která byla vypracována v relativně krátké době.
Obdobně jako novelizace zákona o uznávání odborné kvalifikace publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 189/2008 Sb. se i tato novela vztahuje ke směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (dále jen "směrnice o uznávání odborných kvalifikací" nebo "směrnice") a jejímu řádnému provedení v právním řádu ČR. Dále se novela týká vedení evidence uchazečů v režimu dočasného či příležitostného výkonu regulovaného povolání. Současně je také snahou předkládaného materiálu odstranit či vyjasnit ustanovení zákona, jež vzhledem k určité nepřesnosti v legislativním textu činí aplikační obtíže.
Vedení evidence uchazečů při dočasném či příležitostném výkonu regulovaného povolání
Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace provedená zákonem č. 189/2008 Sb. nově zavedla do českého právního řádu úpravu dočasného nebo příležitostného výkonu regulovaného povolání neboli tzv. poskytování služeb. Uznávací orgány jsou dle stávajícího znění ustanovení § 36a odst. 4 povinny vé