Důvodová zpráva k zákonu č. 313/2013 Sb., změna zákona o sociálních službách

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Karel
Schwarzenberg
předseda vlády v zastoupení 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Ing.
Ludmila
Müllerová
ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
I. Hodnocení dopadů regulace (RIA)
k části první návrhu zákona – změna zákona o sociálních službách
1. Důvod předložení
Důvodem k novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je skutečnost, že současná právní úprava v některých aspektech již neodpovídá potřebám dobré praxe při poskytování sociálních služeb. Cílem navrhované novely zákona je proto promítnout aktuální požadavky praxe do příslušných ustanovení zákona. Novela zákona se netýká věcných změn systému sociálních služeb. Jejím předmětem jsou zejména dílčí úpravy stávajících ustanovení zákona.
Název
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
1.1. Definice problému
Současná právní úprava zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, (dále jen „zákon“) v některých aspektech již neodpovídá potřebám dobré praxe při poskytování sociálních služeb a změnám, které proběhly v souvislosti s převodem některých agend na Úřad práce. Cílem navrhované novely zákona je tedy promítnutí aktuálních požadavků praxe do zákona o sociálních službách prostřednictvím provedení dílčích úprav znění stávajících ustanovení zákona.
Nedojde-li k legislativním úpravám navrhovaným v novele zákona, bude i nadále přetrvávat nesoulad mezi základní legislativní normou upravující oblast poskytování sociálních služeb a potřebami dobré praxe poskytování sociálních služeb.
Z navrhovaných úprav lze úpravu § 101 a § 101a hodnotit jako zásadní. Cílem této úpravy je upravit § 101 v reflexi na současnou praxi a upřesnit § 101a. Tyto návrhy vyplynuly z širokého konzultačního procesu k přípravě přechodu odpovědnosti za
dotace
na poskytování sociálních služeb na kraje, tak, jak jej stanovuje uvedené ustanovení. Zároveň se navrhuje prodloužit účinnost § 101 o jeden rok. Podle § 101a bude postupováno pro účely poskytnutí dotací v roce 2015.
Současná právní úprava zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovuje s účinností od 1.1.2014 přechod odpovědnosti za realizaci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb na jednotlivé kraje. Cílem navrhované úpravy je odstranit nepřesnosti uvedené v příslušném ustanovení a odložit postup podle tohoto ustanovení. Zároveň je třeba prodloužit účinnost § 101, který ukládá odpovědnost za realizaci dotačního řízení MPSV, a zrušit zmocnění k vydání právního předpisu (nařízení vlády), které blíže stanoví bližší podmínky pro určení výše
dotace
, účelu
dotace
, členění
dotace
a způsobu poskytování
dotace
. Tato úprava se navrhuje vzhledem k tomu, že existence prováděcího právního předpisu není v současné době z hlediska realizace dotačního řízení nezbytná. Jedním ze zásadních nedostatků současné právní úpravy je časový nesoulad účinnosti ustanovení § 101 a § 101a.
Nedojde-li k úpravám navrhovaným v rámci této změny, nebude možné realizovat dotační řízení podle § 101a. Tímto bude ohroženo poskytování sociálních služeb na území České republiky, což bude mít dalekosáhlé dopady na klienty sociálních služeb, poskytovatele sociálních služeb jakožto zaměstnavatele a další subjekty, ovlivněné dotačním řízením. Navíc dojde k meziročnímu významnému rozkolísání systému sociálních služeb, a to z důvodu nastavení výpočtu směrného čísla na jednotlivé kraje (tedy
alokace
prostředků určených na
dotace
na sociální služby).
1.2. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Právní úprava v gesci MPSV
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Stávající právní úprava stanoví, že
dotace
na poskytování sociálních služeb je odpovědností MPSV, jednotlivé krajské úřady se účastní dotačního řízení při hodnocení sociálních služeb na svém území, a to včetně návrhu výše
dotace
pro danou službu. Dále krajský úřad předkládá souhrnnou žádost o poskytnutí
dotace
na příslušný rozpočtový rok, podílí se na finanční kontrole apod. podle § 101 zákona.
Právní úprava v gesci jednotlivých krajů
Od 1.1.2014 nabude účinnosti § 101a výše uvedeného zákona, který stanoví změnu odpovědnosti za
dotace
na poskytování sociálních služeb.
Dotace
bude poskytovat kraj.
1.3. Identifikace dotčených subjektů
Dotčené subjekty a vytipování nejvýznamnějších dopadů spojených s výše uvedenou úpravou
-
MPSV – implementace zvolené varianty, koordinační funkce a metodické práce, zvýší se nároky na metodickou podporu krajům a krajským úřadům, ale sníží se nároky na výkon správní činnosti.
-
Krajské úřady – nárůst nároků na součinnost při plánování sociálních služeb na území příslušných krajů a obcí
-
Kraje a obce – hlavní dopad, vyšší míra odpovědnosti za realizaci dotačního řízení, provádění finančních kontrol, výplata dotací, vedení agendy k jednotlivým službám apod.
-
Poskytovatelé sociálních služeb – zanedbatelný dopad do administrativy spojené se změnou poskytovatele
dotace
.
1.4. Popis cílového stavu
Obecným cílem navrhované novely zákona je promítnutí aktuálních požadavků praxe při poskytování sociálních služeb do zákona o sociálních službách prostřednictvím provedení dílčích úprav znění stávajících ustanovení zákona. Výsledkem bude sladění základní legislativní normy upravující oblast poskytování sociálních služeb se žádoucím způsobem poskytování těchto služeb.
Významné cíle navrhovaných legislativních úprav:
Navrhovanou zásadní úpravou dojde k opravení nepřesností § 101a, a to především ve výpočtu směrného čísla, který svými kritérii lépe odpovídá skutečnému stavu reflektujícímu nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb. Prodloužením účinnosti § 101 a posunem postup