Důvodová zpráva k zákonu č. 59/2009 Sb., změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část:
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, v části čtyřicáté (čl. LXIV) vložil s účinností od 1. ledna 2008 do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, novou právní úpravu obsaženou v § 16a, 16b a v na ně navazujících ustanoveních, kterou se zavádí povinnost pojištěnce, popř. jeho zákonného zástupce hradit regulační poplatky za návštěvu u lékaře (30 Kč), za vydání každého léčiva předepsaného na receptu (30 Kč), za poskytnutou pohotovostní službu (90 Kč) a za každý den ústavní péče (tj. péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech), komplexní lázeňské péče, jakož i zdravotní péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách (60 Kč).
Předkladatelé návrhu zákona jsou přesvědčeni, že zavedení regulačních poplatků je v rozporu zejména s druhou větou čl. 31 Listiny základních práv a svobod, podle něhož státní občané České republiky mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Konstrukce regulačních poplatků