Důvodová zpráva k zákonu č. 377/2012 Sb., změna zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
A) Zhodnocení platného právního stavu
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nabyl účinnosti dne 1. září 2008 a nahradil tak původní zákon proti praní peněz č. 61/1996 Sb. Pokud jde o právní úpravu oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech, byla v České republice již od roku 2000 v zákoně č. 61/1996 Sb., a to na základě novely provedené zákonem č. 159/2000 Sb. Následně došlo v rámci Evropského společenství k přípravě nařízení upravujícího problematiku přeshraničních převozů hotovosti, na což Česká republika reagovala v souvislosti se vstupem do Evropské unie změnou příslušných ustanovení (§ 5 a