Důvodová zpráva k zákonu č. 221/2009 Sb., o změně zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o daních z příjmů

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Obecná část
Návrh zákona vychází z Národního protikrizového plánu, který vláda přijala v reakci na dopady celosvětového útlumu na českou ekonomiku. Jedním z opatření tohoto plánu je podpora zaměstnanosti prostřednictvím slev pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Účelem těchto slev je snížit celkové náklady práce u největšího počtu zaměstnanců, tj. zaměstnanců s nižšími a průměrnými mzdami, kteří v případě ztráty zaměstnání mohou být nejvíce ohroženi dopady celosvětové finanční a hospodářské krize. Snížení nákladů práce u zaměstnavatelů sleduje podporu podnikání a konkurenceschopnosti jednotlivých podniků. Tato sleva se navrhuje jako degresivní, aby byla podpořena zaměstnanost především u zaměstnanců s nižšími mzdami; jako horní hranice mzdy pro možnost uplatnění slevy na pojistném se navrhuje 1,15násobek průměrné mzdy.
Navrhované zlevnění pracovní síly bude znamenat též nižší potřebu výp