Důvodová zpráva k zákonu č. 282/2018 Sb., změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
Mgr. et Mgr.
Adam
Vojtěch
Ministr zdravotnictví
I. Obecná část
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu
Zákon reaguje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/15, kterým byla zrušena ta ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon č. 48/1997 Sb."), která určovala, že nárok pojištěnce na úhradu zdravotnických prostředků je realizován v provedení ekonomicky nejméně náročném, které zjišťuje průzkumem trhu zdravotní pojišťovna.
V důsledku toho dojde s účinností k 1. lednu 2019 k faktickému vyprázdnění oddílu C přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb. a drtivá většina zdravotnických prostředků bude vydávána jen se spoluúčastí pojištěnce ve výši 25 % z ceny zdravotnického prostředku.
Cílem zákona je proto zajistit širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků a zároveň minimalizovat ekonomické dopady do systému veřejného zdravotního pojištění.
Návrh zákona se nikterak nedotýká rovnosti mužů a žen a nedotýká se zákazu diskriminace. Právní úprava se pojištěnců dotýká bez rozdílu pohlaví.
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem, s mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie
1. Soulad s ústavním pořádkem České republiky
Při zkoumání souladu navrhované změny s ústavním pořádkem bylo přihlíženo především k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/15, kterým byla s účinností od 1. 1. 2019 zrušena současná podoba úhradové regulace zdravotnických prostředků.
Nová právní úprava musí především odpovídat druhé větě čl. 31 Listiny základních práv a svobod, podle které: "
Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon."
Návrh přitom zakotvuje přímou zákonnou limitaci nároku pojištěnce včetně stanovení maximální úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Pojištěnec bude navíc vždy seznámen prostřednictvím zveřejňovaného seznamu hrazených zdravotnických prostředků s těmi, které byly řádně zařazeny do úhradových skupin včetně výše jejich úhrady ze zdravotního pojištění, jakož i se zdravotnickými prostředky, které jsou za obvyklých podmínek preferovány pro předepsání na základě cenové soutěže nebo schválené dohody o nejvyšší ceně. Nárok pojištěnce je tak určen v souladu s výhradou zákona podle čl. 31 Listiny a pojištěnec je s obsahem jeho práva dostatečně seznámen.
Zdravotnické prostředky vstupují do systému transparentním způsobem, který je založen na principu ohlášení a následném přezkoumání správnosti zařazení do úhradové skupiny. Tento postup přitom nenarušuje nijak obsah práva na podnikání, což bylo rovněž předmětem kritiky Ústavního soudu v uvedeném nálezu.
Lze mít za to, že návrh nové právní úpravy dostatečně reaguje na problematické pasáže současné právní úpravy a zakotvuje plně ústavně konformní úpravu.
2. Soulad s právem EU a mezinárodními smlouvami
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Obsah předkládaného návrhu není předmětem žádné mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Návrhem není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu.
Způsob zpracování údajů ohlašovatelů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Předkladatel posoudil činnosti související se zpracováním údajů podle nové části sedmé a konstatuje, že k veškerému zpracování osobních údajů bude docházet pouze na základě příslušných ustanovení navržené novely zákona.
C. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy
Dopad právní úpravy lze identifikovat na straně téměř všech dotčených subjektů, nicméně s ohledem na celkovou změnu koncepce úhrady zdravotnických prostředků jej lze definovat pouze obecně. Celkový dopad na systém veřejného zdravotního pojištění by měl být v první fázi zavádění právní úpravy do praxe neutrální a následně by prostřednictvím širšího využívání úhradových nástrojů (dohoda o nejvyšší ceně a cenová soutěž) mělo být dosaženo i úspor. K tomu dále předkladatel uvádí následující skutečnosti.
Zpřesněním právní úpravy bude umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny skutečně uplatněné vůči pojištěnci. Kvalifikovaným odhadem lze očekávat, že tím klesne úhrnná spoluúčast na straně pojištěnců až o několik stovek milionů Kč. Tato částka bude nově součástí výdajů veřejného zdravotního pojištění, nicméně s ohledem na výsledky projednávání návrhu členění úhradových skupin a nastavení limitu úhrady dojde k úsporám systému v přibližně shodné výši.
Ke snižování nákladů systém