Důvodová zpráva k zákonu č. 460/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie a insolvenčního zákona

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 460/2020 Sb., změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie a insolvenčního zákona
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
Mgr.
Marie
Benešová
Ministryně spravedlnosti
Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu
V souvislosti s rozšířením druhé vlny onemocnění COVID-19, které je způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, dochází od září 2020 v České republice k přijímání celé řady omezujících opatření, která mají přímé dopady na vybrané sektory ekonomiky.
Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice nejprve vydávaly mimořádná opatření proti epidemii podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. S ohledem na zhoršující se situaci však vláda přistoupila dne 5. října 2020 k vyhlášení nouzového stavu pro území celé České republiky a přijala další, krizová opatření obsahující omezení podle § 5 a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.
V důsledku výše uvedených okolností došlo k zásadnímu omezení některých podnikatelských činností. Zásadní dopady přijatých opatření se týkají například osob pracujících v pohostinství a hoteliérství, subjektů věnujících se podnikání v kultuře či ve sportu nebo provozovatelů dálkové dopravy. Zaměstnanci jsou propouštěni, živnostníci nemohou provozovat svoji činnost a uchází jim zisk. V důsledku zavření škol jsou rodiče nuceni pobývat doma se svými dětmi, což i přes rychlá opatření vlády vede k výraznému propadu příjmů domácností. Jedná se přitom o druhou vlnu, kdy řada subjektů na trhu i fyzických osob stihla již všechny své úspory vyčerpat.
Je zřejmé, že zásadní restrikce a jejich důsledky na sociální a ekonomické poměry v České republice nezůstanou bez odezvy ani v oblastech insolvenčního řízení. Z důvodu opatření může být opětovně narušena schopnost celé řady dlužníků, kteří se již nyní nacházejí v oddlužení, splácet své závazky i nadále ve stejné výši.
Se stejným problémem se mohou potýkat i podnikatelé v insolvenční reorganizaci.
Opatření se však nevyhnou ani těm, kteří dosud neměli žádné ekonomické problémy. Podnikatelské subjekty se mohou dostat do neočekávané a přechodné platební neschopnosti, která není způsobena neobratnými podnikatelskými rozhodnutími, nýbrž tím, že jsou náhle nuceni zastavit svůj provoz a uchází jim zisk. Přesto jsou však i nadále povinni platit průběžné mandatorní výdaje. Ani vládní
subvence
a kompenzační programy nemusejí stačit. Po odpadnutí omezení a přímých dopadů boje s epidemií nového koronaviru lze přitom očekávat, že se tyto podnikatelské subjekty rychle znovu postaví na nohy a budou schopny svoji činnost bez větších obtíží obnovit a zachovat pracovní místa. Přijetí mimořádných opatření při epidemii systémově dostalo relativně zdravé podnikatelské subjekty do tíživé situace, která není způsobena vnitřními organizačními, obchodními nebo výrobními problémy a které lze v kombinaci s dalšími ozdravnými opatřeními lépe odvracet mimo plný režim insolvenčního práva, které by paradoxně mohlo úpadkový stav akcelerovat.
Obdobná situace nastala i na jař