Důvodová zpráva k zákonu č. 231/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 231/2020 Sb., změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Ing.
Andrej
Babiš
Předseda vlády
Mgr. et Mgr.
Adam
Vojtěch,
MHA
Ministr zdravotnictví
I. Obecná část
A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu
Podle stávající zákonné právní úpravy je částka vyměřovacího základu za osoby, za něž je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu stát1), (dále jen "státní pojištěnci"), stanovena na 7 903 Kč. Zároveň je ovšem prostřednictvím nařízení vlády částku vyměřovacího základu pro každý kalendářní rok možné změnit, a to do 30. června roku předcházejícího kalendářnímu roku, pro nějž se vyměř