Důvodová zpráva k zákonu č. 7/2009 Sb., změna občanského soudního řádu

Vláda ČR Vydáno:
A. Obecná část
1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy; vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
Tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu vychází z Programovém prohlášení vlády ze dne 17. ledna 2007, v němž se vláda zaměřila mimo jiné na problematiku justice. Cílem změn v oblasti justice podle Programového prohlášení je
- zjednodušení procesních předpisů,
- odbřemenění soudců,
- zamezení průtahů v soudním řízení.
Prioritou v oblasti justice je zavést taková opatření, která povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů. Tomuto cíli z hlediska soudního procesu napomůže zejména zjednodušení procesních předpisů. Z důvodu četnosti dosavadních novel občanského soudního řádu je vhodné se při naplňování tohoto cíle zaměřit pouze na zásadní problémy, které českou justici nejvíce sužují a které soudní proces činí zdlouhavým a neefektivním.
Mezi základní oblasti, které si navrhovaná právní úprava dává za cíl změnit patří
- nová úprava systému doručování,
- zjednodušení systému protokolace,
- efektivní obrana proti průtahům v řízení,
- omezení rozsahu odůvodnění rozhodnutí soudů,
- posílení notáře jako soudního komisaře v dědickém řízení a
- odstranění nedostatků, které vyplývají z poznatků praxe.
Nová úprava systému doručování
Systém doručování se zdá být největším problémem současné české justice. Soudy zejména prvního a druhého stupně tíží problémy s efektivitou a spolehlivostí doručování. Samotná úprava je příliš rozsáhlá, složitá a kazuistická a často způsobuje nižší právní jistotu v českém právním řádu. V současné právní úpravě neexistuje odpovědnost účastníka za existenci adresy pro doručování a ochranu vlastních zájmů. I v případě, že je doručováno na adresu uvedenou v centrální evidenci obyvatel, je možné účinnost doručení popřít.
U fyzické osoby je současná úprava doručování stavěna na těchto zásadách:
* je-li doručováno na adresu uvedenou v evidenci obyvatel nebo na adresu, kterou fyzická osoba sdělila soudu a požádala o doručování na ni, či na adresu, kterou jinak označila jako místo pro doručování, je doručení neúčinné, pokud fyzická osoba prokáže, že se v den doručení a v době 3/10 dnů od uložení v místě doručení nezdržovala. Podle § 46 odst. 6 nese v tomto případě důkazní břemeno osoba, které bylo doručováno,
* v případě doručování na adresu, která není vedena v evidenci obyvatel a pokud fyzická osoba nepožádala o doručování na jinou adresu či jinak neoznačila místo pro doručování, nese důkazní břemeno soud a je na jeho prokázání, že se osoba na takovém místě zdržovala.
U právnické osoby je současná právní úprava doručování založena na těchto zásadách:
* rozlišuje se, zda je doručováno na adresu zapsanou v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku nebo na adresu skutečného sídla (§ 19c ObčZ) anebo zda bylo doručováno na adresu, kterou sdělila právnická osoba soudu,
* byla-li písemnost doručována na adresu sídla zapsanou v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, je doručení neúčinné, pokud právnická osoba prokáže, že v den doručení a 3/10 dnů po doručení ve skutečnosti sídlila jinde a že bez zbytečného odkladu požádala o změnu zápisu v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku,
* byla-li písemnost doručována na adresu skutečného sídla, je uložení písemnosti neúčinné, jestliže právnická osoba prokáže, že v den doručení nebyl zastižen nikdo, kdo byl oprávněn písemnost přijmout a v době uložení (3/10 dnů) sídlila ve skutečnosti jinde.
Podle navrhované právní úpravy mezi způsoby doručování patří doručování při jednání nebo jiném soudním úkonu. Nelze-li takto doručit, doručí soud písemnost prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Není-li ani toto doručování možné, doručí se prostřednictvím doručujícího orgánu nebo účastníkem řízení nebo jeho zástupcem.
Předkládaná novela občanského soudního řádu zařazuje mezi způsoby doručování také doručení prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (§45, § 46, § 47). Novela neobsahuje úpravu doručování tímto způsobem a odkazuje na zvláštní právní předpis, kterým je návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů. Tento předpis zavádí jednotný informační systém datových schránek, které budou orgány veřejné moci využívat mimo jiné k doručování písemností adresátům, kteří budou mít datovou zpřístupněnou schránku. Využití tohoto způsobu doručení se uplatní nejenom v řízení podle občanského soudního řádu, ale bude mít širší uplatnění, např. i ve správním řízení. Navrhovaná právní úprava stanoví doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky za prioritní způsob před jiným elektronickým doručováním na elektronickou adresu. Na elektronickou adresu lze doručovat pouze tehdy, nelze - li doručovat do datové schránky.
Základem nového systému doručování je povinná doručovací adresa. Adresou pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě je adresa datové schránky evidovaná podle zvláštního právního předpisu. Pokud nemá adresát zpřístupněnu datovou schránku, doručuje se prioritně na adresu pro doručování, kterou adresát sdělí soudu. Adresát může sdělit soudu jinou adresu nebo elektronickou adresu. Soud na elektronickou adresu doručuje, jestliže adresát soud o doručení písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas a jestliže uvedl akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který vydal jeho kvalifikovaný certifikát a vede jeho evidenci, nebo předložil svůj platný kvalifikovaný certifikát. U doručování prostřednictvím doručujícího orgánu či účastníkem řízení nebo jeho zástupcem je adresou pro doručování adresa uvedená v § 46b návrhu.
Navrhovaná právní úprava rozlišuje doručování do vlastních rukou, doručování a doručování jiných písemností.
U písemností, které jsou doručovány do vlastních rukou, lze spatřovat rozdíl od současné právní úpravy ve sjednocení doby, po kterou je písemnost uložena v trvání 10 dní. Po uplynutí lhůty 10 dnů se písemnost považuje za doručenou. Při doručování do vlastních rukou se po uplynutí desetidenní úložní doby písemnost nevrací soudu, ale je vhozena do schránky adresáta. I když vhození do schránky nemá žádné právní účinky, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že se účastník po uplynutí úložní doby dozví, jaká písemnost mu byla doručena. Vhození do schránky je jedním ze změkčovacích institutů ve fikci doručení. Každý má povinnost dbát o svoji poštovní schránku tak, aby byla správně označená a zabezpečená.
U písemností, které nejsou doručovány do vlastních rukou, se vhozením do schránky doručuje, a to v případě, že adresát není zastižen při pokusu o doručení. Institut vhození do schránky je využíván například v německé právní úpravě, kde existuje možnost doručení písemnosti vhozením do schránky. Písemnost může být v Německu vhozena do schránky na dopisy, která patří k bytu nebo obchodnímu prostoru nebo do podobného zařízení, které adresát zřídil pro příjem pošty, není-li možné doručit písemnost rodinnému příslušníku, spolubydlícímu či spolupracující osobě. Teprve pokud selže tento způsob doručení, ukládá se písemnost na poštu či soud, podle druhu doručujícího orgánu. Vložením do schránky se písemnost považuje za doručenou. Obálka je žlutá, aby ji adresát ve schránce nepřehlédl.
K odstranění a zmírnění tvrdosti nového systému doručování, zejména vzhledem k tomu, že lze ve větším rozsahu doručovat na základě
fikce
, zavádí navrhovaná právní úprava institut neúčinnosti doručení. Soud v tomto případě na návrh účastníka rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil, nebo mohl seznámit. Je zde stanovena výjimka ve věcech uvedených v § 120 odst. 2, jde-li o nesporné řízení, ve kterých soud rozhodne o neúčinnosti doručení i bez návrhu, jestliže je podle obsahu spisu zřejmé, že účastník nebo jeho zástupce se z omluvitelného důvodu nemohl seznámit nebo neseznámil s písemností.
Zjednodušení systému protokolace
Podle § 40 občanského soudního řádu o úkonech, při nichž soud jedná s účastníky nebo provádí dokazování anebo vyhlašuje rozhodnutí, se sepisuje protokol. V protokolu o jednání se označí zejména projednávaná věc, uvedou se přítomní, vylíčí se průběh dokazování - pouze podstatný obsah výpovědi, pokud je to důležité pro posouzení věci, zapíší se odpovědi vyslýchaného doslovně, uvede se obsah přednesů, poučení poskytnutá účastníkům, výroky rozhodnutí, vyjádření účastníků, zda se vzdávají odvolání.
Důvodem změny současné právní úpravy je, že protokolace je
* faktorem průtahů v soudním řízení,
* zdrojem nepřesností,
* zdrojem možného zkreslování informací,
* faktorem zatěžování soudců.
Problémem protokolace podle platné právní úpravy je, že soudce formuluje průběh jednání zapisovateli, vzniká problém nepřesnosti např. zachycených výpovědí svědků (jen málo svědků podá námitku soudci). Soudce se sám rozhoduje, v jakém rozsahu a jakými slovy se bude protokolovat průběh ústního jednání. Tímto způsobem protokolace se snižuje efektivita následné kontroly rozsudku vyšší instancí, snižuje se také schopnost kontrolovat nepodjatost atd. Protokolace je dále zdrojem průtahů, neboť diktování je časově náročné. Soudce se musí soustředit na formulaci diktovaných skutečností. Odstranění protokolace, tedy diktování obsahu přednesů a důkazů umožňuje soudci se zabývat analýzou informací nutných k vlastnímu rozhodování a soustředit se plně na průběh jednání..
K odstranění nedostatků této úpravy a k urychlení vedení soudního řízení povede pořizování zvukového či zvukově obrazového záznamu o jednání v občanském soudním řízení, který by se zásadně nepřepisoval. Záznamem dle navrhované právní úpravy se rozumí počítačem zpracovávaný zvukový (popř. zvukově-obrazový) záznam, který umožňuje snadný přepis záznamu do protokolu, stejně tak jako vyhledávání jednotlivých svědeckých výpovědí a dalších provedených důkazů. Záznam, který se bude uchovávat na trvalém nosiči dat, bude obsahovat celé soudní jednání vyjma porady senátu. Přepis záznamu nebo jeho části ve formě protokolu se bude pořizovat vždy v řízeních týkajících se péče soudu o nezletilé, vždy je-li podán řádný nebo mimořádný opravný prostředek ve věci samé, nebo pokud tak určí soud. Přepis se provede i na žádost účastníka, provedení takového přepisu je zpoplatněno. Návrh zákona v § 40 taxativně vypočítává úkony, o nichž se však vždy pořizuje protokol a vymezuje situace, kdy je možné pořídit protokol.
Zaznamenávání průběhu řízení na CD/DVD nosič je možné považovat za další krok k elektronizaci justice. S přípravou vyslovila souhlas vláda ČR usneseními č. 1652/2005 a 1390/2006.
Smyslem elektronizace justice je zejména:
- zvýšení průchodnosti české justice;
- snížení doby vyřizování soudních případů;
- zefektivnění spolupráce v rámci resortu i mimo něj (např. s Policií ČR);
- zlepšení komunikace veřejnosti s justicí.
Efektivní obrana proti průtahům v řízení
Možným řešením vedoucím k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů je změna úpravy § 174a zákona o soudech a soudcích, která se týká obrany proti již nastalým průtahům v řízení. Navrhovaná právní úprava umožňuje soudu, vůči kterému návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu směřuje, postoupit návrh buď soudu vyššího stupně nebo provést všechny úkony, u nichž podle nav

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád
40/1964 Sb., občanský zákoník
6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
94/1963 Sb., o rodině
283/1993 Sb., o státním zastupitelství
221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství
549/1991 Sb., o soudních poplatcích
133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
1/1993 Sb., Ústava České republiky
395/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
233/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Vyhlášky

177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)