Důvodová zpráva k zákonu č. 218/2009 Sb., změna občanského soudního řádu

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti právní úpravy jako celku
Zákonem č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím (dále jen ,,zákon”), byla zavedena různá opatření proti domácímu (skrytému) násilí a jeho důsledkům. Tento zákon si kladl za cíl řešit jev, který je obecně znám pod pojmem domácí násilí, a to prostřednictvím jasně formulované vůle státu chránit ohroženou osobu a zamezit dalšímu jednání násilné osoby, tedy jednoho člena společného obydlí vůči druhému, a to zejména prostřednictvím možnosti jeho krátkodobého vykázání z místa, v němž spolu žijí. Domácí násilí patří z hlediska výskytu k nejrozšířenějším formám násilí vůbec s velkou mírou latence.
I když tento zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007, vyskytla se během roční účinnosti v soudní praxi řada problémů s interpretací některých ustanovení.
Domácí násilí je z hlediska následků, které má na jeho účastníky včetně dětí přítomných aktům násilí, a z pohledu četnosti jeho výskytu, alarmujícím celospolečenským problémem, je proto smyslem předkládané novely zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplnit ustanovení týkající se domácího násilí, která v občanském soudním řádu chybí, blíže specifikovat jednotlivé instituty domácího násilí a odstranit interpretační potíže jednotlivých ustanovení, které vznikla v souvislosti s praktickým užíváním tohoto institutu.
Návrh na vydání předběžného opatření
Podle současného znění ustanovení § 76b se předběžné opatření vydává pouze na návrh a nemusí navazovat na rozhodnutí Policie ČR o vykázání. Navrhovatel může být pouze osoba, jejíž život, zdraví, svoboda nebo lidská důstojnost jsou jednáním osoby, proti které směřuje návrh, vážným způsobem ohroženy. Podle současné právní úpravy návrh na vydání předběžného opatření podle § 76b musí obsahovat obecné náležitosti podle § 42 odst. 4 a přiměřeně též podle § 75 odst. 2. Podle současné právní úpravy tedy není nikde výslovně stanoveno, jaké náležitosti má obsahovat návrh na nařízení pře