600/22.06.22 - Posouzení služeb od plátců DPH z České republiky, jako je zpětný odběr, přeprava a zpracování odpadního elektrozařízení, nejen z pohledu aplikace sazby DPH

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Pačesný, Václav; Vašata, Marek Vydáno:
600/22.06.22
Posouzení služeb od plátců DPH z České republiky, jako je zpětný odběr, přeprava a zpracování odpadního elektrozařízení, nejen z pohledu aplikace sazby DPH
Mgr. Ing.
Václav
Pačesný,
daňový poradce, č. osv. 2987
Ing.
Marek
Vašata,
daňový poradce, č. osv. 5802
Právní stav
Dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen jako "zákon o DPH") se použije pro zdanitelná plnění základní sazba ve výši 21%, kromě výjimek u zboží a služeb definovaných v přílohách zákona o DPH - konkrétně pro služby se jedná o přílohu č. 2 a přílohu č. 2a.
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech dále jen jako "zákon o odpadech") definuje pro účely tohoto zákona komunální odpad jako směsný a tříděný odpad z domácností. Pod tuto definici pak v § 11 odst. 2 písm. a) zařazuje také odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory.
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen jako "ZVUŽ") považuje odpadní elektrozařízení právě za výrobek s ukončenou životností, čímž má tento odpad svoji vlastní právní úpravu.
Směrnice Rady 2006/112/ES (dále jen jako "směrnice o DPH") PŘÍLOHA III SEZNAM DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SLUŽEB, KTERÁ MOHOU BÝT PŘEDMĚTEM SNÍŽENÉ SAZBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 98:
... 18) poskytnutí služeb v souvislosti s úklidem veřejných komunikací, a s odvozem a zpracováním domovního odpadu, nejedná-li se o takové služby poskytované subjekty uvedenými v článku 13;
Názor, že by se měla u zpětného odběru odpadního elektrozařízení uplatňovat první snížená sazba ve výši 15%, se objevil v článku na webových stránkách