Důvodová zpráva k zákonu č. 244/2022 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákna o omezení dopadu vybraných plastových výrobků

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 244/2022 Sb., změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákna o omezení dopadu vybraných plastových výrobků
OBECNÁ ČÁST
A) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Navrhovaný zákon stanovuje práva a povinnosti pro celou řadu vybraných plastových výrobků, a to především jednorázových plastových výrobků, které nejsou vyrobeny, navrženy či uváděny na trh tak, aby mohly být během svého životního cyklu vícekrát využity nebo mohly projít několika cykly tím, že budou vráceny výrobci k opětovnému naplnění, nebo opětovně použity ke stejnému účelu, ke kterému byly určeny. Plastovými výrobky, pro které navrhovaný zákon stanovuje nová pravidla k omezení jejich dopadu na životní prostředí, jsou obalové plastové výrobky (nádoby na potraviny, nápojové kelímky apod.).
Práva a povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s obaly, zpětném odběru a využití odpadu z obalů upravuje platný zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. Nakládáním s obaly se rozumí výroba obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu a rovněž použití, úprava a opakované použití obalů. Dále zákon o obalech upravuje působnost správních orgánů, registrační a evidenční poplatky, ochranná opatření, opatření k nápravě a přestupky. Co se týče nakládání s odpady z obalů, použije se zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon o obalech nestanoví jinak. Zákon o obalech je tedy zvláštním právním předpisem ve vztahu k zákonu o odpadech.
V době přípravy původně navrhovaného transpozičního zákona procházelo legislativním procesem (konkrétně projednáváním v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky) několik návrhů zákonů majících za cíl nově upravit pravidla v zásadě celého odpadového hospodářství v České republice (návrhy nového zákona o odpadech, nového zákona o výrobcích s ukončenou životností, změnového zákona a novely zákona o obalech). Ministerstvo životního prostředí proto zvažovalo různé varianty stanovení pravidel regulujících vybrané plastové výrobky (např. zapracování právních norem do návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností) a nakonec zvolilo formu samostatného zákona, doplněného v jedné části o novelu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, a souvisejících zákonů. Tento navrhovaný zákon byl následně před předložením do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v únoru 2021 rozdělen podle připomínky obsažené ve stanovisku předsedkyně Legislativní rady vlády na dva samostatné návrhy zákonů: návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Protože proces schvalování návrhů zákonů nestihl být dokončen před uplynutím 8. volebního období Poslanecké sněmovny, jsou k projednání předkládány opětovně.
Podrobnější popis a zhodnocení současného stavu je součástí Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA) ve vztahu k jednotlivým hodnoceným oblastem.
Platná právní úprava, jež je obsažena v zákoně o obalech, nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. Oblast nakládání s obaly a odpady z obalů je jednou z oblastí technické ochrany životního prostředí a vzhledem ke svému charakteru nikterak nezasahuje do principů zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen.
B) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí (dále také "směrnice 2019/904") do českého právního řádu. Navrhovaný zákon především upravuje příslušná práva a povinnosti osob uvádějících obaly nebo obalové prostředky na trh nebo do oběhu tak, aby došlo k naplnění cílů směrnice, a vztahuje se na celou řadu plastových výrobků.
Návrh směrnice předložila Evropská komise (dále jen "Komise") již v květnu 2018 za účelem omezení plastového odpadu v mořích a oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. Předložení návrhu směrnice bylo taktéž dalším krokem k podpoře cirkulární ekonomiky po směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, a těsně předcházelo přijetí tzv. balíčku k oběhovému hospodářství EU1). Směrnice 2019/904 je také součástí takzvané "European Strategy for Plastics in a Circular Economy" (Evropské strategie pro plasty v oběhovém hospodářství)2), jejímž cílem je mj. chránit životní prostředí před znečištěním plastovým odpadem.
Podle rozborů plastového odpadu nalezeného v mořích a na plážích přímořských členských států EU Komise navrhla regulaci zaměřenou na nejčastěji se vyskytující odpad z plastových výrobků. Ten se v mořích a oceánech hromadí a plastová rezidua byla nalezena v mnoha druzích mořských živočichů - želvách, tuleních, velrybách, ptácích, rybách či korýších. Tím pádem se tato rezidua dostávají i do potravního řetězce. Kromě poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví lidí toxickými látkami má plastový odpad negativní dopady také na turismus, rybářství a lodní dopravu. Podle Komise je plast užitečným a ekonomicky hodnotným materiálem, musí být však hospodárněji využíván a více recyklován.
Navrhovaný zákon v souladu s čl. 6 a 7 směrnice 2019/904 stanovuje určité požadavky na samotné plastové výrobky:
-
plastové nádoby na nápoje o objemu až tři litry, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, mohou být uváděny na trh pouze tak, že uzávěry a víčka zůstanou během fáze určeného použití výrobku připevněny k nádobě,
-
nápojové lahve o objemu až tři litry, které se vyrábějí z polyethylentereftalátu jakožto hlavní složky (PET lahve), obsahovaly od r. 2025 alespoň 25 % recyklovaných plastů, a všechny plastové nápojové lahve o objemu až tři litry od r. 2030 obsahovaly alespoň 30 % recyklovaných plastů; v případě osob plnících povinnost v rámci sdruženého plnění prostřednictvím autorizované obalové společnosti se obsažený podíl recyklovaných plastů vypočítá jako průměr za příslušnou autorizovanou obalovou společnost pro všechny dané obaly uvedené na trh nebo do oběhu za daný kalendářní rok těmito osobami,
Návrh zákona dále v souladu s čl. 8 směrnice 2019/904 požaduje, aby byly zavedeny systémy rozšířené odpovědnosti výrobce pro určité druhy vybraných plastových výrobků. Pro obalové výrobky tyto systémy již zavedeny jsou dle zákona o obalech (možnost sdruženého plnění prostřednictvím autorizované obalové společnosti). Vzhledem k charakteru povinností vyplývajících z rozšířené odpovědnosti výrobce