Důvodová zpráva k zákonu č. 200/2017 Sb., změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 200/2017 Sb., změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů
Mgr.
Bohuslav
Sobotka,
Předseda vlády
Mgr.
Michaela
Marksová,
Ministryně práce a sociálních věcí
Obecná část
1. Zhodnocení současného právního stavu v dané oblasti
Rodičovský příspěvek je nepojistnou sociální dávkou určenou pro podporu rodičů, kteří osobně, celodenně a řádně pečující o nejmladší dítě v rodině. O dávce rozhoduje a výplatu provádí Úřad práce ČR, v odvolacím řízení je příslušné Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Jde o nepojistnou sociální dávku, což znamená, že nárok na ni není podmíněn předchozí výdělečnou činností rodiče. Platí pouze, že pokud byl rodič výdělečně činný a pobírá z tohoto titulu peněžitou pomoc v mateřství, náleží rodičovský příspěvek po jejím skončení (zpravidla po 20-22 týdnech od narození dítěte). Pokud rodiči nárok na peněžitou pomoc nevznikl, náleží rodičovský příspěvek již od narození dítěte, a to v pevně stanovených částkách do čtyř let jeho věku. Délka pobírání rodičovského příspěvku přitom nijak nesouvisí s rodičovskou dovolenou v zaměstnání.
Pro stanovení měsíční výše čerpání rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu (dále jen „DVZ“) vypočteného pro účely stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Pokud DVZ lze stanovit, může rodič flexibilně volit výši (v limitech dle výše DVZ) rodičovského příspěvku (a tím i délku jeho pobírání), a to až do 4 let věku dítěte, resp. do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč. Přitom není rozhodující, zda jde o DVZ matky nebo otce dítěte. Rodičovský příspěvek může tedy čerpat kterýkoli z rodičů, v péči se mohou i vystřídat.
Rodič může volit výši rodičovského příspěvku, jestliže lze aspoň jednomu z rodičů v rodině stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku DVZ v částce převyšující 7 600 Kč až do částky 11 500 Kč měsíčně s tím, že zvolená výše nesmí přesáhnout 70 % 30násobku DVZ. V případě, že u každého z rodičů lze stanovit ke dni narození dítěte uvedený vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše rodičovského příspěvku z toho vyměřovacího základu, který je vyšší. Limitem měsíční výše rodičovského příspěvku je tedy 70 % 30násobku DVZ, což odpovídá výši peněžité pomoci v mateřství. V případě, kdy je 70 % 30násobku DVZ nižší než 7 600 Kč, může rodič volit výši rodičovského příspěvku do 7 600 Kč měsíčně. Nelze-li žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte DVZ, náleží dávka ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3 800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte.
Výši rodičovského příspěvku je možné měnit po uplynutí tří kalendářních měsíců od podání poslední žádosti o zvolené výši. Žádost o dávku lze podat nejdříve 60 dnů přede dnem, od něhož se dávka žádá. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávka náleží.
Další podmínkou pro nárok na rodičovský příspěvek je osobní celodenní a řádná péče o nejmladší dítě v rodině. Zákon pak taxativně stanoví situace, kdy se podmínka pov