Důvodová zpráva k zákonu č. 160/2013 Sb., změna zákonů o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, o Hasičském záchranném sboru ČR a o daních z příjmů

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
Důvodová zpráva
OBECNÁ ČÁST
1. Název předpisu
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
2. Důvod předložení
Návrh zákona byl zpracován na základě dlouhodobého záměru využít pro financování jednotek požární ochrany určité procento z příjmu pojišťoven, získaného v souvislosti s poskytováním pojistné ochrany (povinné pojištění motorových vozidel). Současná aktivita vychází z podrobných analýz možných dopadů rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014 z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je jednou ze základních povinností státu. Tato skutečnost je zakotvena ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., přičemž zajištění spolehlivého fungování bezpečnostního systému a akceschopnost jeho jednotlivých složek je také prioritou bezpečnostní politiky ČR, což je jednoznačně uváděno jak v Programových prohlášeních posledních vlád, tak i v aktualizované Bezpečnostní strategii ČR ze dne 8. září 2011.
Páteřní složkou integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva ČR a krizového řízení je Hasičský záchranný sbor ČR doplněný o jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. Hasičský záchranný sbor ČR je v současné podobě optimálně organizovaný a centrálně řízený bezpečnostní sbor. Má funkční organizační uspořádání a právně zřetelně vymezené postavení a působnost. Hasičský záchranný sbor ČR zároveň představuje určující složku v bezpečnostním systému ČR a oblasti bezpečnosti státu koordinuje v rozsahu daném právním řádem výkon státní správy, integrovaný záchranný systém a navrhuje směry dalšího vývoje. Je personálně stabilizovaný, akceschopný a disponuje kvalitně vycvičenými profesionály s technikou, výstrojí a věcnými prostředky.
3. Popis existujícího právního stavu
Skloubení činnosti Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je pro celkové zajištění bezpečnosti ČR zásadní. Stav „dobrovolnického“ sektoru svědčí nejen o kulturní vyspělosti, ale vyrovnává i přetlak ekonomických zájmů nejsilnějších hráčů na všech typech trhu. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí zřizují na základě zákona o požární ochraně obce. Členové těchto jednotek v nich vykonávají službu na základě dobrovolnosti. Obecně vzato, činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí je výsledkem situace, kdy ve společnosti existují na jedné straně skupiny lidí, kteří v zájmu vytvoření rovných příležitostí potřebují pomoc jiných, nebo s