Důvodová zpráva k zákonu č. 358/2022 Sb., změna o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a některých dalších zákonů

Vláda ČR; Poslanecká sněmovna PČR Vydáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 358/2022 Sb., změna o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a některých dalších zákonů
A. OBECNÁ ČÁST
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen
Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 329/2011 Sb."). Pro příspěvek na zvláštní pomůcku je dále zásadní vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 388/2011 Sb."). O příspěvku na mobilitu a o příspěvku na zvláštní pomůcku rozhodují a vyplácejí ho krajské pobočky Úřadu práce České republiky (dále jen krajské pobočky).
Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková nepojistná sociální dávka. Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší jednoho roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována za úhradu a současně nejsou této osobě poskytovávány vybrané pobytové služby1). Výše dávky činí 550 Kč měsíčně.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová nároková nepojistná sociální dávka. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu2) uvedeným v příloze zákona č. 329/2011 Sb., jejíž zdravotní stav nevylučuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Zdravotní postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku dále je:
a)
věk osoby (osoba musí být starší 1 roku; v případě příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu musí být starší 3 let; starší 15 let, když je příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení vodicího psa);
b)
zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím; přitom se přihlíží i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá;
c)
osoba může zvláštní pomůcku využívat nebo může zvláštní pomůcku využívat ve svém sociálním prostředí
d)
a řada dalších specifických podmínek vztahujících se k jednotlivým pomůckám.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek, stanoví vyhláška č. 388/2011 Sb. Při rozhodování o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., se posuzuje, zda je tato konkrétní zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. uvedenými.
Příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti. Tato podmínka se nevyžaduje, je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení motorového vozidla nebo je-li oprávněnou osobou dítě. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením rozlišuje několik režimů pro stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku, a to, zda jde o pomůcku v ceně do nebo nad 10 000 Kč či jde o motorové vozidlo.
Na pořízení zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč se příspěvek na zvláštní pomůcku poskytne, je-li příjem3) osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 110/2006 Sb."). Z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména žádá-li osoba opakovaně o příspěvek na různé zvláštní pomůcky v ceně nižší než 10 000 Kč, lze příspěvek poskytnout, i když příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných přesahuje uvedený násobek životního minima. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 1 000 Kč.
Výše příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky v ceně vyšší než 10 000 Kč se stanoví tak, aby spoluúčast osoby činila 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč. Jestliže osoba nemá dostatek finančních prostředků k 10% spoluúčasti, krajská pobočka s přihlédnutím k míře využívání zvláštní pomůcky, k příjmu osoby a příjmu osob s ní společně posuzovaných podle zákona č. 110/2006 Sb. určí nižší výši spoluúčasti, minimálně však 1 000 Kč.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí:
a)
200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven 16násobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona č. 110/2006 Sb. nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
b)
180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 16násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 17násobku této částky,
c)
160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 17násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 18násobku této částky,
d)
140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 18násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 19násobku této částky,
e)
120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 19násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 20násobku této částky,
f)
100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 20násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).
Bylo-li motorové vozidlo zakoupeno před podáním žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku a cena, za kterou bylo zakoupeno, byla nižší, než by byla výše příspěvku na zvláštní pomůcku určená podle výše uvedených pravidel, stanoví krajská pobočka Úřadu práce ČR výši příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla ve výši ceny, za kterou bylo motorové vozidlo zakoupeno. Dále platí, že součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč (nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny). Od vyplacených částek se při určování součtu odečítají částky, které osoba v tomto období vrátila nebo jejichž vrácení bylo prominuto.
Stávající právní úprava nemá žádné dopady na rovnost mužů a žen a není ani v rozporu se zákazem diskriminace.
Pohřebné je součástí dávkového systému státní sociální podpory, který je primárně zaměřen na podporu příjmů poměrně velkých skupin rodin pečujících o nezaopatřené děti, případně při řešení jejich specifických situací.
Jednorázová dávka - pohřebné se poskytne osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte, pokud zemřelí měli ke dni smrti trvalý pobyt na území ČR. Pobytová podmínka se nesleduje, jestliže se jedná o pohřeb dítěte mrtvě narozeného.
Jedná-li se o pohřeb plodu po potratu nebo plodu po umělém přerušení těhotenství (jiný lidský pozůstatek), nárok na pohřebné nevzniká.
Výše pohřebného činí 5 000 Kč.
Současná právní úprava obsažená v zákoně o státní sociální popoře neobsahuje ustanovení, která by narušovala právo na rovné zacháze

Související dokumenty

Zákony

358/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
148/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb., o inspekci práce
234/2014 Sb., o státní službě
1/1993 Sb., Ústava České republiky
23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
500/2004 Sb., správní řád
193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
89/2012 Sb., občanský zákoník
66/1986 Sb. o umělém přerušení těhotenství
221/1999 Sb., o vojácích z povolání
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Vyhlášky

388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením