Dohadné účty a časové rozlišení u vybraných účetních jednotek

Vydáno: 24 minut čtení

Dohadné položky i časové rozlišení představují respektování zásady časového rozlišení, která stanoví, že výnosy a náklady se účtují do účetního období, se kterým věcně a časově souvisejí. Tato zásada vyplývá z § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU “). Zaúčtování do nákladů a výnosů je potom nutné dobře posoudit také z pohledu daňové uznatelnosti, správné zaúčtování tak může mít i daňové dopady. Při výkladu bych se zaměřil na účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Dohadné účty a časové rozlišení u vybraných účetních jednotek
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Metoda časového rozlišení
Metoda časového rozlišení
je vymezena v § 69 prováděcí vyhlášky. Z této úpravy vyplývají následující zásady pro zachycování nákladů a výnosů:
náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
opravy nákladů nebo výnosů předcházejících účetních období, které se nepovažují za významné, se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají,
náhrady vynaložených nákladů předcházejících účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období,
náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období a výdajů příštích období,
výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období a příjmů příštích období.
Aby účetní jednotka mohla použít účty časového rozlišení, musí k tomu mít příslušné informace, to znamená věcné vymezení účetního případu, výši částky a období, kterého se tento účetní případ týká. Pokud všechny tyto skutečnosti nejsou známy, účty časového rozlišení použít nelze.
Příklad 1
Příspěvková organizace obdrží v prosinci roku 2021 fakturu za nájemné sportovní haly na první čtvrtletí roku 2022 ve výši 20 000 Kč.
Účetní jednotka zná věcné vymezení účetního případu (nájemné), výši účetního případu i období, kterého se účetní případ týká, jsou jí tedy známy všechny skutečnosti, které jsou podmínkou pro použití účtu časového rozlišení, v daném případě nákladů příštích období.
Příklad 2
Příspěvková organizace k 31. 12. 2021 neobdrží fakturu za spotřebu elektrické energie, vyúčtování je dodavatelem prováděno pouze jednou ročně, a to k 31. 3. příslušného kalendářního roku. Do nákladů účetního období roku 2021 je ale nepochybně nutné zahrnout náklady na elektrickou energii, spotřebovanou od posledního vyúčtování (31. 3. 2021) do 31. 12. 2021.
Účetní jednotka tak