Odvolání ředitele školy

Vydáno: 30 minut čtení

V čele školy a školského zařízení stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává zřizovatel tohoto zařízení. Zřizovatelem může být stát, kraj, obec nebo svazek obcí. Na rozdíl od ředitelů „neškolských“ příspěvkových organizací lze ředitele školy a školského zařízení odvolat jen ze zákonem stanovených důvodů.

Odvolání ředitele školy
JUDr.
Václav
Dobrozemský
Právní úprava postavení ředitele školy a školského zařízení, jeho pravomoci, náležitosti jmenování a důvody odvolání z funkce, jsou obsaženy v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Je potřeba zdůraznit, že ředitel školy a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí není pouze statutárním orgánem právnické osoby zřizované daným zřizovatelem k plnění jeho zákonem stanovených úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání, ale také v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona orgánem, na něhož stát zákonem přenesl rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy. Ředitel školy je tedy vykonavatelem veřejné správy na úseku školství.
„Z tohoto důvodu vymezeny důvody, pro které lze ředitele z funkce odvolat, přímo zákonem s tím, že jejich naplnění v konkrétním případě bude možné posoudit nezávislým soudem. Účelem této právní úpravy je posílit stabilitu funkce a omezit nežádoucí vnější vlivy. Zároveň však není účelem učinit ředitele ‚neodvolatelným‘. Důvody jsou vymezeny tak, aby umožňovaly ředitele odvolat, pokud nebude plnit povinnosti z dané funkce vyplývající (např. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti zjistí závažné nedostatky v činnosti ředitelem řízené školy a školského zařízení).“
1)
Školský zákon stanoví, kdy je zřizovatel povinen (musí) a kdy oprávněn (může) odvolat ředitele školy. Výčet důvodů pro odvolání je
taxativní
, nelze jej tedy rozšiřovat. Není tedy možné odvolat ředitele z jiného důvodu nebo bez udání důvodu.
„Vymezují-li právní předpisy důvody, pro které lze zaměstnance odvolat, je odvolání učiněné z jiných důvodů nebo bez uvedení důvodů pro rozpor se zákonem nedovolené.“
2)
Obligatorní
důvody pro odvolání ředitele
Ustanovení § 166 odst. 4 školského zákona taxativním způsobem vymezuje důvody, kdy je zřizovatel povinen ředitele školy odvolat. Nastane-li některý z těchto případů, není zřizovateli dán žádný prostor pro uvážení, zda ředitele školy z funkce odvolá. Jakmile nastane některá z uvedených skutečností, je povinen tento krok učinit.
V prvním případě [§ 166 odst. 4 písm. a) školského zákona] jde o pozbytí některého z předpokladů pro výkon činností ředitele školy nebo školského zařízení stanovených zvláštním právním předpisem. Právní úprava vychází z toho, že do funkce ředitele školy nebo školského zařízení lze jmenovat pouze toho, kdo splňuje zákonem stanovené předpoklady. Tyto zákonné předpoklady musí daná osoba splňovat nejen v okamžiku svého jmenování do funkce, ale po celou dobu jejího výkonu.
Školský zákon v tomto případě odkazuje na zákon č.