Výkladové problémy svěřenských fondů řešené na Koordinačních výborech

Vydáno: 20 minut čtení

Ode dne, kdy nabyly účinnosti právní předpisy implementující do českého právního řádu institut svěřenského fondu, včetně souvisejících daňových předpisů, uplynulo již více než 8 let. Svěřenské fondy se během té doby staly oblíbeným nástrojem při strukturaci majetku a mezigeneračních obměnách. I přesto při zdanění svěřenských fondů či výplat z nich stále vyvstávají otázky, s nimiž se daňoví poplatníci musí vypořádat, ačkoli na ně právní předpisy ani soudní praxe nedávají jednoznačnou odpověď. Výkladovým vodítkem v těchto situacích tak mohou daňovým poplatníkům být alespoň zápisy z Koordinačních výborů s komorou daňových poradců, k nimž je zveřejňováno stanovisko Generálního finančního ředitelství (dále jen GFŘ).

Výkladové problémy svěřenských fondů řešené na Koordinačních výborech
Mgr. Bc.
Daniela
Radikovská
 
Nakládání s majetkem a plnění obmyšlenému (KOOV 415/18.12.13)
Jedním z problémů prvotní úpravy svěřenského fondu v ZDP byl patrný nesoulad smyslu a účelu dané úpravy v kontextu důvodové zprávy a jazykového znění této úpravy. Dle důvodové zprávy k příslušné novele ZDP se mělo zvýšení majetku svěřenského fondu blížit režimu vkladu do obchodní
korporace
, avšak znění zákona tomu zcela neodpovídalo. Na tyto nesrovnalosti bylo upozorněno příspěvkem na Koordinačním výboru 415/18.12.13 ze dne 23. 4. 2014.
Předkladatelé tohoto příspěvku upozornili na ustanovení § 27 písm. j) ZDP, dle jehož, v té době platného znění byl hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí nebylo předmětem daně (s výjimkou hmotného majetku fyzické osoby nabytého dědictvím či odkazem přímo či ze svěřenského fondu, do něhož byl takový majetek vyčleněn), vyloučený z odpisování. Vzhledem k tomu, že příjmy svěřenského fondu z vyčlenění nebo zvýšení majetku svěřenského fondu byly považovány za bezúplatné příjmy, které nebyly předmětem daně, a rovněž vzhledem ke speciální úpravě odpisování majetku svěřenským fondem obsažené v ustanovení § 30 odst. 10 ZDP by jazykovým výkladem ustanovení § 27 písm. j) ZDP byl popřen princip daňové neutrality svěřenských fondů deklarovaný důvodovou zprávou.
Vedle úpravy odpisů majetku svěřenského fondu bylo rovněž upozorněno na ustanovení § 25 odst. 1 písm. i), které bylo včleněno do ZDP v souvislosti s vtělením předmětu dřívější dědické a darovací daně do daně z příjmů a dle něhož nelze daňově uznat n