DPH při dodání zboží v řetězci

Vydáno: 17 minut čtení

Dodání zboží v řetězci je specifickým způsobem obchodování se zbožím v rámci Evropské unie, při němž je předmětné zboží dodáno od prodávajícího konečnému kupujícímu tak, že zboží je přímo přepraveno od prodávajícího tomuto kupujícímu, ale prodávající jej nefakturuje přímo kupujícímu, ale jiné osobě, obvykle obchodníkovi, který předmětné zboží nakoupí a se ziskem prodá, a to případně ještě přes další prostředníky. Při uplatňování DPH při dodání zboží v řetězci je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), která vycházejí ze směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH . Klíčovou záležitostí pro správné uplatnění DPH u těchto obchodů je určení místa plnění jak pro prodávajícího a další prostředníky, kteří dodávají předmětné zboží, a s tím spojené přiřazení přepravy a návazné posouzení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a také s uplatněním osvobození od daně při intrakomunitárním dodání zboží. V článku jsou nejprve vysvětleny základní pojmy související s dodáním zboží v řetězci a návazně vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci. V dalším textu jsou s využitím příkladů vysvětleny praktické postupy uplatnění DPH při dodání zboží v řetězci, a to jak při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu, tak i při pořízení zboží z jiného členského státu v tuzemsku, které bylo dodání formou dodání v řetězci.

DPH při dodání zboží v řetězci
Ing.
Václav
Benda
 
Vymezení základních pojmů
Klíčové pojmy pro uplatňování DPH při dodání zboží v řetězci jsou vymezeny či vyplývají z § 7 odst. 3 a 4 zákona o DPH, které vycházejí z čl. 36a směrnice o DPH.
Dodáním zboží v řetězci
se rozumí dodání zboží, které je odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje.
Prvním dodavatelem
je osoba povinná k dani, která dodává zboží z členského státu, z něhož je zboží přepraveno, do jiného členského státu.
Prostředníkem
se rozumí osoba dodávající zboží, s výjimkou prvního dodavatele v řetězci, která zároveň zajišťuje odeslání nebo přepravu daného zboží, případně odeslání nebo přepravu zboží zajišťuje osoba zmocněná prostředníkem.
 
Místo plnění při dodání zboží
Místo plnění při dodání zboží je v souladu s čl. 31-36b směrnice o DPH vymezeno v § 7 zákona o DPH. Při aplikaci pravidel vyplývajících z tohoto ustanovení je třeba přihlížet zejména k tomu, zda je z hlediska prodávajícího dodání zboží spojeno s jeho odesláním či přepravou, nebo nikoli. Při dodání zboží bez odeslání nebo přepravy je podle

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty