Několik poznámek k odpovědnosti státu za škodu - konec paušalizace?

Vydáno: 19 minut čtení

 

 

Několik poznámek k odpovědnosti státu za škodu – konec paušalizace?
Mgr.
Jiří
Soukop
V souvislosti nejen s odpovědností státu za škodu jsem v poslední době v judikatuře zaznamenal, že civilní soudy stále velmi významně inklinují v konkrétních oblastech rozhodování o náhradě za vzniklou újmu až k téměř tabulkové paušalizaci kompenzací plynoucích z uplatňovaných nároků. Obecně takové postupy nelze akceptovat v situaci, kdy předmětné spory nejsou rozhodovány přednostně a obecně z hlediska časového významně rychleji, zejména tehdy, není-li nutné provádět široké a náročné dokazování. Mohou však existovat i případy, kde lze jistou míru paušalizace akceptovat. Níže uvedené obecné závěry se snažím zasadit do problematiky správy daní a daňových litigací.
 
Zadostiučinění za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení
Nacházíme se na počátku roku 2022, od novely odškodňovacího zákona1) provedené zákonem č. 160/2006 Sb., která propsala do českého právního řádu ustanovení Úmluvy2) ohledně garance práva na projednání věci před soudem v přiměřené lhůtě (dále jen „Úmluva“), uplynulo již více než 15 let.
Judikatura
zaznamenala v průběhu poměrně razantní vývoj z hlediska rozsahu, která řízení vůbec pokrývá a v jakých z nich se uplatní tzv. domněnka vzniku imateriální újmy. Poslední významná změna v tomto směru byla judikována např. koncem roku 2020 nálezem3) Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2020, sp. zn. II ÚS 570/20. V tomto článku věnovaném paušalizaci bych se chtěl ovšem věnovat posouzení
kompenzace
újmy způsobené v řízení, kde soud dospěje k závěru, že délka soudního (potažmo správního) řízení byla nepřiměřeně dlouhá.
V první řadě by asi mělo být stanoveno, pokud by se nadále k těmto kauzám přistupovalo do jis

Související dokumenty

Zákony

209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
150/2002 Sb., soudní řád správní
160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Nařízení vlády

351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Vyhlášky

177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)