Rodinný závod a rodinný podnik

Vydáno: 15 minut čtení

V článku se zaměříme na podnikání příslušníků rodiny v rámci rodinného závodu, přičemž si ukážeme jak právní řešení rodinného závodu, tak zdanění příjmů z tohoto způsobu podnikání. V závěru si uvedeme vymezení rodinného podniku ve smyslu usnesení vlády č. 899 ze dne 18. 10. 2021.

Rodinný závod a rodinný podnik
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení rodinného závodu v občanském zákoníku
Právní řešení rodinného závodu nalezneme v § 700-707 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ). Zde se uvádí, že
za rodinný závod se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a který je ve vlastnictví některé z těchto osob
. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.
Základní podmínkou pro vznik rodinného závodu je skutečnost, že společně v něm pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů pracují jejich příbuzní. Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku nabytých
, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce. Rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, jakož i rozhodnutí týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření včetně změn základních zásad závodního provozu nebo jeho zastavení se přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu.
Z § 700 odst. 2 ObčZ vyplývá, že ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto práva a povinnosti upraveny:
společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního jednání o založení obchodní společnosti nebo družstva,
smlouvou o tiché společnosti,