Identifikované osoby v DPH

Vydáno: 16 minut čtení

V dnešním příspěvku bych se chtěl věnovat poněkud specifické kategorii daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty, a to identifikovaným osobám. Těmito osobami jsou často neziskové subjekty, na které se spíše zaměříme, ale nejedná se pouze o tento okruh daňových subjektů. Na úvod uveďme, že identifikovanou osobou jsou při splnění stanovených podmínek osoby povinné k dani, které nejsou plátcem, nebo právnické osoby nepovinné k dani.

 

Identifikované osoby v DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Identifikované osoby jsou upraveny v § 6g až 6l zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V některých případech se osoba povinná k dani nestává plátcem, ale stává se pouze identifikovanou osobou, která má ve srovnání s plátcem pouze omezené povinnosti spočívající zejména v povinnosti přiznat daň z přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě EU, a také povinnost registrační. Zásadní ale je, že v případě tuzemských plnění bude tato osoba i nadále vystupovat jako osoba osvobozená od povinnosti uplatnit daň, což znamená, že nebude mít povinnost u tuzemských plnění uplatňovat daň na výstupu a současně nebude mít možnost uplatňovat nárok na odpočet daně.
Důležité dále je, že
identifikovaná osoba má pouze povinnost ve stanovených případech přiznat daň, ale nárok na odpočet daně v těchto případech nemá.
Zdaňovacím obdobím těchto osob je zásadně kalendářní měsíc a daňové přiznání podávají pouze tehdy, mají-li povinnost přiznat daň nebo přiznat poskytnutou službu, jak je uvedeno dále. V jiných zdaňovacích obdobích daňová přiznání tyto osoby nepodávají. Jak vyplývá z § 101 odst. 5 ZDPH, pokud nevznikla identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.
Stejně tak souhrnné hlášení se podává pouze za ty kalendářní měsíce, ve kterých identifikovaná osoba uskutečnila poskytnutí s