Identifikované osoby v DPH

Vydáno: 16 minut čtení

V dnešním příspěvku bych se chtěl věnovat poněkud specifické kategorii daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty, a to identifikovaným osobám. Těmito osobami jsou často neziskové subjekty, na které se spíše zaměříme, ale nejedná se pouze o tento okruh daňových subjektů. Na úvod uveďme, že identifikovanou osobou jsou při splnění stanovených podmínek osoby povinné k dani, které nejsou plátcem, nebo právnické osoby nepovinné k dani.

Identifikované osoby v DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Shrnutí
Cílem příspěvku bylo na konkrétních příkladech vysvětlit problematiku identifikovaných osob a jednotlivých případů vzniku těchto daňových subjektů.
Identifikované osoby jsou upraveny v § 6g až 6l zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V některých případech se osoba povinná k dani nestává plátcem, ale stává se pouze identifikovanou osobou, která má ve srovnání s plátcem pouze omezené povinnosti spočívající zejména v povinnosti přiznat daň z přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě EU, a také povinnost registrační. Zásadní ale je, že v případě tuzemských plnění bude tato osoba i nadále vystupovat jako osoba osvobozená od povinnosti uplatnit daň, což znamená, že nebude mít povinnost u tuzemských plnění uplatňovat daň na výstupu a současně nebude mít možnost uplatňovat nárok na odpočet daně.
Důležité dále je, že
identifikovaná osoba má pouze povinnost ve stanovených případech přiznat daň, ale nárok na odpočet daně v těchto případech nemá.
Zdaňovacím obdobím těchto osob je zásadně kalendářní měsíc a daňové přiznání podávají pouze tehdy, mají-li povinnost přiznat daň nebo přiznat poskytnutou službu, jak je uvedeno dále. V jiných zdaňovacích obdobích daňová přiznání tyto osoby nepodávají. Jak vyplývá z § 101 odst. 5 ZDPH, pokud nevznikla identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.