"Jiné" nebo "ostatní" pohledávky a závazky

Vydáno: 10 minut čtení

Ve slovníku českých synonym najdeme ke slovu ostatní synonyma zbylí, jiný. Zatímco v běžném hovoru nemusíme příliš přemýšlet, které ze synonym máme použít, v účetních předpisech se pojmy „jiné“ a „ostatní“ vyskytují docela často, ovšem ne jako synonyma. Jejich použití je upraveno vyhláškou č. 504/2002 Sb.

„Jiné“ nebo „ostatní“ pohledávky a závazky
Ing.
Naděžda
Klainová
Někteří účetní nemají zcela jasno v tom, co si mají pod pojmy „jiné“ a „ostatní“ představit. Zkusíme to pomocí vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška“), vyjasnit. Pojmy „jiné“ a „ostatní“ budeme hledat:
1.
v přílohách č. 1 a 2 k vyhlášce,
2.
v paragrafovém znění konkrétních položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.
Výsledek pátrání v přílohách i v textu jednotlivých paragrafů obsahuje tabulka.
Jiné a ostatní pohledávky
Příloha č. 1 – Aktiva
Účty
Vyhláška č. 504/2002 Sb.
B. Krátkodobý majetek celkem
II. Pohledávky celkem
Pohledávky krátkodobé i dlouhodobé
1. Odběratelé
311-xxx
§ 12 Pohledávky z obchodních vztahů
4. Poskytnuté provozní zálohy
314-xxx
5.
Ostatní pohledávky
315-x