Naděžda Klainová

 • Článek
Ve slovníku českých synonym najdeme ke slovu ostatní synonyma zbylí, jiný. Zatímco v běžném hovoru nemusíme příliš přemýšlet, které ze synonym máme použít, v účetních předpisech se pojmy „jiné“ a „ostatní“ vyskytují docela často, ovšem ne jako synonyma. Jejich použití je upraveno vyhláškou č. 504/2002 Sb.
Vydáno: 28. 04. 2022
 • Článek
Od pátého do desátého čísla časopisu UNES v roce 2021 byly uváděny zvláštnosti při účtování společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) o dlouhodobém majetku, o technickém zhodnocení společných částí, o úvěru a zápůjčkách, o aktivaci osobních nákladů na služby prováděné na dohodu o provedení práce a o různých formách přispívání na úhradu nákladů na správu.
Vydáno: 31. 01. 2022
 • Článek
V předchozím příspěvku jsme se věnovali přispívání na správu formou záloh a rozebírali jsme možnosti vypořádání nevyčerpaných zůstatků záloh a možné způsoby řešení, dojde-li k jejich přečerpání. Cílem tohoto příspěvku je ukázat zájemcům z řad čtenářů na příkladech, že existují i jiné formy přispívání na správu, a vysvětlit jim, kdy je používání jiných než zálohových forem přispívání mnohem výhodnější. Příspěvek je určen především pokročilejším účetním, kteří nemají problém vybočit ze zajetých kolejí, nabízí-li se možnost zvolit v některých případech nové, daleko vhodnější formy účtování.
Vydáno: 29. 10. 2021
 • Článek
Mezi další zvláštnosti SVJ patří, že si vlastníci jednotek musí hradit většinu nákladů na správu svého majetku z vlastních prostředků, které jsou od nich vybírány nejčastěji formou měsíčních krátkodobých a dlouhodobých záloh na správu. Mezi vlastníky jednotek a SVJ jako právnickou osobou potom vzniká celá řada zúčtovacích vztahů, tj. pohledávek a závazků, jejichž pochopení není jednoduché nejen pro vlastníky, ale občas i pro účetní SVJ.
Vydáno: 29. 09. 2021
 • Článek
Zatím jsme v 1. a 2. části pojednání o zvláštnostech účtování v SVJ probrali zvláštnosti účtování o dlouhodobém majetku ve vlastnictví SVJ a ve spoluvlastnictví jeho členů, o technickém zhodnocení společných částí a variantní účtování úvěrů a zápůjček. Mezi další zvláštnosti účtování v SVJ můžeme zařadit i účtování aktivace některých nákladů na služby.
Vydáno: 28. 07. 2021
 • Článek
Cílem dnešního příspěvku je ukázat na příkladech, jak může vypadat účtování o nákladech na technické zhodnocení hrazených z úvěru nebo z kombinovaných zdrojů.
Vydáno: 26. 06. 2021
 • Článek
V některých dílech již ukončeného seriálu o účetnictví SVJ bylo uvedeno, že existují i složitější účetní případy, které však budou vysvětleny samostatně po skončení seriálu, aby nebyla narušena přehlednost systému vedení účetnictví v jednom SVJ. Nastal čas na plnění slibů.
Vydáno: 25. 05. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku se budeme věnovat uzavírání účetních knih roku 2020 a jejich otevírání v novém roce 2021. Zaměříme se i na zaúčtování posledních účetních případů, týkajících se roku 2020, které v něm ale nemohly být zaúčtovány z technických důvodů.
Vydáno: 22. 02. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku se budeme opět věnovat účetní závěrce společenství vlastníků jednotek sestavené k 31. 12. 2020. Podrobně se budeme věnovat výkazu zisku a ztráty, příloze a zprávě o hospodaření.
Vydáno: 30. 01. 2021
 • Článek
V následujícím příspěvku se budeme opět věnovat účetní závěrce společenství vlastníků jednotek sestavené k 31. 12. 2020. Podrobně se budeme věnovat rozvaze.
Vydáno: 21. 12. 2020
 • Článek
Po předchozích částech seriálu věnovaných postupům účtování o správě a o službách ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), v roce 2020, nastal čas využít data poskytovaná účetnictvím pro informování vlastníků jednotek, jak bylo s jejich majetkem ve sledovaném období nakládáno. Informace, které by to vlastníkům měly vyjasnit, bývají shrnuty do účetní závěrky. Další části seriálu budou tedy věnovány hlavně účetní závěrce SVJ sestavené k 31. 12. 2020.
Vydáno: 27. 11. 2020
 • Článek
V sedmé části našeho seriálu si dokončíme účtování o službách společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) zaúčtováním závěrečných účetních případů týkajících se služeb, jak bylo avízováno v časopisu UNES č. 6/2020 na s. 23 v tabulce s časovým sledem účtování o službách.
Vydáno: 03. 08. 2020
 • Článek
V minulých částech seriálu věnovanému účetnictví fiktivního SVJ jsme se věnovali správě domu, v dalších částech se zaměříme na účtování o službách stejného SVJ. V závěru seriálu se údaje z obou okruhů účetnictví, tj. správy i služeb, promítnou do účetní závěrky.
Vydáno: 29. 06. 2020
 • Článek
V následující páté části seriálu věnovanému účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) si dokončíme účtování o správě.
Vydáno: 26. 05. 2020
 • Článek
V následující čtvrté části seriálu věnovanému účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) se budeme mj. věnovat účtování předpisů záloh na správu a účtování nákladů na správu.
Vydáno: 09. 04. 2020
 • Článek
V následující třetí části seriálu věnovanému účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) se podíváme na stanovení výše příspěvků na správu.
Vydáno: 16. 03. 2020
 • Článek
V následující části seriálu se po krátkém seznámení se směrnou účtovou osnovou zaměříme na správu domu. Nové členění činností správy stejně jako nová možnost přispívat na správu i jinak než formou záloh se promítají do vícestupňového členění příspěvků na správu. Tuto skutečnost řeší účetní různě. Jednou z možností je využití analytického trojčíslí účtů příspěvků na správu i účtů nákladů z nich hrazených.
Vydáno: 26. 02. 2020
 • Článek
Seriál o účetnictví společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) je sice připravován hlavně pro účetní SVJ, ale předmluva je určena i pro členy SVJ, včetně těch, kteří jsou volenými orgány SVJ nebo členy orgánů. Napsána byla s cílem vzbudit zájem o informace poskytované účetnictvím.
Vydáno: 29. 01. 2020