Fundace v občanském zákoníku a související vybrané problémy - 1. část

Vydáno: 16 minut čtení

Článek přibližuje právní úpravu fundací (nadací a nadačních fondů) zakotvenou v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), účinnou od 1. 1. 2014. Tento zákon klade na fundace některé požadavky, které mají dopady také do účetnictví, a právě jim je věnována zvláštní pozornost. Vybrané problémy jsou názorně popsány formou příkladů.

Fundace v občanském zákoníku a související vybrané problémy – 1. část
Ing.
Marek
Jošt,
Ph.D.
Fundace
definuje občanský zákoník v § 303 jako právnické osoby vytvořené majetkem vyčleněným k určitému účelu, jejichž činnost se váže na účel, ke kterému byly zřízeny. K ustavení
fundace
se vyžaduje zakladatelské právní jednání nebo může být
fundace
založena zákonem, přičemž vždy musí být určeno majetkové zajištění a účel. Stejně tak by zakladatelé měli vyhotovit statut, jehož smyslem je upravit vnitřní poměry
fundace
a zejména pak způsob jednání orgánů a podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, příp. také okruh osob, jimž lze příspěvky poskytovat. Pokud statut nevydá zakladatel spolu s nadační listinou, vydá jej po předchozím souhlasu dozorčí rady správní rada do jednoho měsíce ode dne vzniku nadace. O změnách statutu rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu dozorčí rady, nevylučuje-li to nadační listina. Statut se zveřejňuje uložením do sbírky listin nadačního rejstříku vedeného rejstříkovým soudem.
Následující Tabulka 1 shrnuje základní charakteristické znaky nadace plynoucí z občanského zákoníku.
Tabulka 1: Charakteristické znaky nadace
Účel založení (§ 306)
Veřejně prospěšný – podpora obecného zájmu.
Dobročinný – podpora určitého okruhu osob určených jednotlivě nebo jinak.
Zákaz založení (§ 306)
<

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník