Ing. Marek Jošt, Ph.D.

 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, jehož předchozí části jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2 a 3/2024. Problematiku účetní závěrky uzavřeme zveřejněním a ověřením účetní závěrky a výroční zprávy auditorem, jejich schválením k tomu příslušným orgánem, zveřejněním ve veřejném rejstříku, věnovat se budeme také archivaci. Na konci se můžete těšit na znalostní test.
Vydáno: 29. 04. 2024
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme druhý díl seriálu, ve kterém se věnujeme účetní závěrce. V minulém příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 2/2024 na s. 9, jsme se věnovali mj. přípravným pracím, inventarizaci majetku, zaúčtování závěrkových operací, v tomto čísle pokračujeme sestavením účetní závěrky.
Vydáno: 30. 03. 2024
 • Článek
Konec účetního období je obvykle spojen se sestavením řádné účetní závěrky. Následující článek se proto věnuje souvisejícím činnostem, jimiž jsou přípravné práce, provedení řádné inventarizace majetku a závazků, zaúčtování závěrkových operací, uzavření účtů, sestavení účetní závěrky, její ověření auditorem, schválení k tomu příslušným orgánem, zveřejnění a archivace. V části závěrkových operací jsou zmíněny také příklady konkrétních účetních transakcí.
Vydáno: 20. 02. 2024
 • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2023 na s. 7. Ve druhé části se věnujeme lesním porostům a pozemkům, zaměříme se na specifika této oblasti účetnictví, včetně oceňování, inventarizace, vykazování, zveřejňování, příkladů účetních transakcí a daňového pohledu na rezervu na pěstební činnost.
Vydáno: 20. 12. 2023
 • Článek
Ačkoliv se rostlinná výroba vyskytuje zejména v účetnictví podnikatelských subjektů, mohou se s ní setkat i nestátní neziskové organizace. Článek se proto zaměřuje na specifika této oblasti účetnictví, včetně oceňování, inventarizace, vykazování, zveřejňování, příkladů účetních transakcí a daňového pohledu na rezervu na pěstební činnost.
Vydáno: 29. 11. 2023
 • Článek
Zásada opatrnosti je zakotvena v zákoně č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se tedy na všechny účetní jednotky. Tato zásada se v účetnictví projevuje vykazováním rezerv, opravných položek k majetku a odpisováním dlouhodobých aktiv, přičemž v případě nestátních neziskových organizací existují určitá specifika, o nichž pojednává tento článek, včetně daňových souvislostí.
Vydáno: 26. 07. 2023
 • Článek
Účetní zachycení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v mnohých ohledech podobné podnikatel­ským subjektům, avšak existují některé oblasti, v nichž lze spatřit určité rozdíly. Článek se proto zaměřuje komplexně na celou tuto problematiku od pořízení, zařazení, užívání až po vyřazení dlouhodobého majetku.
Vydáno: 20. 04. 2023
 • Článek
Článek navazuje na příspěvek zveřejněný v předchozím čísle časopisu, který byl zaměřený na průmyslová práva z pohledu právních předpisů. Tento se ve své první části věnuje vykazování, oceňování, inventarizaci, odpisování a zveřejnění průmyslových práv pohledem českých účetních předpisů vč. příkladů souvisejících účetních operací. Dále je zmíněna novela zákona o daních z příjmů v oblasti dlouhodobých nehmotných aktiv účinná od 1. 1. 2021.
Vydáno: 20. 10. 2022
 • Článek
Článek ve svém úvodu vymezuje práva duševního vlastnictví a jeho dvě hlavní složky, jimiž jsou autorská práva a průmyslová práva, včetně jejich vzájemného porovnání. V další části je stručně popsáno řízení o udělení právní ochrany. Stěžejní část článku tvoří rozbor vybraných druhů průmyslových práv, který je na závěr shrnut do přehledové tabulky.
Vydáno: 22. 09. 2022
 • Článek
Článek ve svém úvodu nejprve definuje politické strany a politická hnutí (dále také „strany a hnutí“) v kontextu zákona č. 424/1991 Sb. , o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 424/1991 Sb. “) a v další části pak přibližuje hlavní zdroje financování těchto účetních jednotek včetně jejich účetního zachycení a zdanění.
Vydáno: 11. 08. 2022
 • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 4/2022 na s. 15.
Vydáno: 30. 05. 2022
 • Článek
Článek přibližuje právní úpravu fundací (nadací a nadačních fondů) zakotvenou v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), účinnou od 1. 1. 2014. Tento zákon klade na fundace některé požadavky, které mají dopady také do účetnictví, a právě jim je věnována zvláštní pozornost. Vybrané problémy jsou názorně popsány formou příkladů.
Vydáno: 28. 04. 2022
 • Článek
První část článku přibližuje legislativní úpravu procesu likvidace právnických osob, mezi něž patří i nestátní neziskové organizace. Na ni plynule navazuje právní úprava likvidace zakotvená v zákonech upravujících vybrané právní formy nestátních neziskových organizací, konkrétně obecně prospěšných společností, politických stran a politických hnutí, spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a veřejných výzkumných institucí. Druhá část článku se pak věnuje účetním a daňovým aspektům likvidace nestátních neziskových organizací.
Vydáno: 28. 07. 2021
 • Článek
Nabytí obchodního závodu není v případě nestátních neziskových organizací na rozdíl od podnikatelských subjektů řešeno ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. , ani v českých účetních standardech pro nestátní neziskové organizace. Cílem článku je proto přiblížit tento proces z účetního, daňového a právního hlediska.
Vydáno: 26. 06. 2021
 • Článek
Úvodní část článku přibližuje teoretická východiska pro účtování a vykazování cenných papírů a podílů vycházející z vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro nestátní neziskové organizace. Ta jsou názorně aplikována na několika příkladech v další části článku.
Vydáno: 25. 04. 2021
 • Článek
Následující článek se zabývá specifiky v oblasti povinného auditu účetní závěrky nestátních neziskových organizací. Konkrétně rozebírá určení auditora ověřujícího účetní závěrku příslušným orgánem, kritéria povinného auditu účetní závěrky, zveřejňování odměny auditora za povinný audit v příloze v účetní závěrce, povinnou rotaci auditora a výrok auditora v případě politických stran a politických hnutí, stanovení hladiny významnosti (materiality) při provádění auditu, ověřování předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky a zásadu opatrnosti.
Vydáno: 09. 04. 2020