Ing. Marek Jošt, Ph.D.

  • Článek
Článek navazuje na příspěvek zveřejněný v předchozím čísle časopisu, který byl zaměřený na průmyslová práva z pohledu právních předpisů. Tento se ve své první části věnuje vykazování, oceňování, inventarizaci, odpisování a zveřejnění průmyslových práv pohledem českých účetních předpisů vč. příkladů souvisejících účetních operací. Dále je zmíněna novela zákona o daních z příjmů v oblasti dlouhodobých nehmotných aktiv účinná od 1. 1. 2021.
Vydáno: 20. 10. 2022
  • Článek
Článek ve svém úvodu vymezuje práva duševního vlastnictví a jeho dvě hlavní složky, jimiž jsou autorská práva a průmyslová práva, včetně jejich vzájemného porovnání. V další části je stručně popsáno řízení o udělení právní ochrany. Stěžejní část článku tvoří rozbor vybraných druhů průmyslových práv, který je na závěr shrnut do přehledové tabulky.
Vydáno: 22. 09. 2022
  • Článek
Článek ve svém úvodu nejprve definuje politické strany a politická hnutí (dále také „strany a hnutí“) v kontextu zákona č. 424/1991 Sb. , o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 424/1991 Sb. “) a v další části pak přibližuje hlavní zdroje financování těchto účetních jednotek včetně jejich účetního zachycení a zdanění.
Vydáno: 11. 08. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 4/2022 na s. 15.
Vydáno: 30. 05. 2022
  • Článek
Článek přibližuje právní úpravu fundací (nadací a nadačních fondů) zakotvenou v zákoně č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), účinnou od 1. 1. 2014. Tento zákon klade na fundace některé požadavky, které mají dopady také do účetnictví, a právě jim je věnována zvláštní pozornost. Vybrané problémy jsou názorně popsány formou příkladů.
Vydáno: 28. 04. 2022
  • Článek
První část článku přibližuje legislativní úpravu procesu likvidace právnických osob, mezi něž patří i nestátní neziskové organizace. Na ni plynule navazuje právní úprava likvidace zakotvená v zákonech upravujících vybrané právní formy nestátních neziskových organizací, konkrétně obecně prospěšných společností, politických stran a politických hnutí, spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a veřejných výzkumných institucí. Druhá část článku se pak věnuje účetním a daňovým aspektům likvidace nestátních neziskových organizací.
Vydáno: 28. 07. 2021
  • Článek
Nabytí obchodního závodu není v případě nestátních neziskových organizací na rozdíl od podnikatelských subjektů řešeno ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. , ani v českých účetních standardech pro nestátní neziskové organizace. Cílem článku je proto přiblížit tento proces z účetního, daňového a právního hlediska.
Vydáno: 26. 06. 2021
  • Článek
Úvodní část článku přibližuje teoretická východiska pro účtování a vykazování cenných papírů a podílů vycházející z vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro nestátní neziskové organizace. Ta jsou názorně aplikována na několika příkladech v další části článku.
Vydáno: 25. 04. 2021
  • Článek
Následující článek se zabývá specifiky v oblasti povinného auditu účetní závěrky nestátních neziskových organizací. Konkrétně rozebírá určení auditora ověřujícího účetní závěrku příslušným orgánem, kritéria povinného auditu účetní závěrky, zveřejňování odměny auditora za povinný audit v příloze v účetní závěrce, povinnou rotaci auditora a výrok auditora v případě politických stran a politických hnutí, stanovení hladiny významnosti (materiality) při provádění auditu, ověřování předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky a zásadu opatrnosti.
Vydáno: 09. 04. 2020