Vysoká cena neprokazuje bez dalšího existenci spojených osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Předpokladem úpravy základu daně podle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, je zjištění, že se jedná o vztah mezi spojenými osobami. Až poté, co správce daně unese důkazní břemeno ve vztahu k této podmínce, může přikročit k posuzování, zda se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Závěr o tom, že účastníci právního vztahu jsou osobami jinak spojenými ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 citovaného zákona, proto nelze dovozovat toliko ze skutečnosti, že v posuzovaném případě existuje rozdíl mezi cenou sjednanou a cenou obvyklou. Předpokladem doměření daně podle citovaného ustanovení je totiž v prvé řadě zjištění, že do obchodní transakce byly zapojeny osoby, které „vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.“ Existence právního vztahu je tedy toliko jednou (nikoliv však jedinou) z podmínek, které musí být splněny, aby bylo možné hovořit o jinak spojených osobách. Daňové orgány však musí prokázat rovněž přítomnost nezvyklých okolností, které vedou k závěru, že zastíraným účelem právního vztahu je získat neoprávněné daňové zvýhodnění. Výklad krajského soudu by přitom ve svém důsledku znamenal (jak ostatně správně namítl i stěžovatel), že o jinak spojené osoby podle citovaného ustanovení by se jednalo ve všech případech existence právního vztahu mezi daňovými subjekty (a to ať již tento vztah vznikl na základě formalizovaného úkonu či pouze fakticky). Za jinak spojenou osobou by tedy v zásadě bylo možné považovat všechny daňové subjekty účastnící se právních vztahů, což je na první pohled závěr zcela absurdní, vymykající se úmyslu vyjádřenému v § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů . Nejvyšší správní soud nezpochybňuje, že vysoká cena (je-li na první pohled zřejmá) může představovat pro správce daně prvotní indicii pro zkoumání, zda se ve věci nejedná o spojené osoby. Nemůže však představovat jediné vodítko, jako tomu bylo v nyní posuzované věci, respektive, jak uvedl v napadeném rozhodnutí žalovaný.

Vysoká cena neprokazuje bez dalšího existenci spojených osob

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů