Daňové řešení prodeje movité věci fyzickou osobou

Vydáno: 18 minut čtení

Osvobozením příjmů z prodeje hmotné movité věci se zabývá § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “). V článku se budeme zabývat zdaněním příjmů z prodeje hmotné movité věci, které ovlivňuje skutečnost, zda tento majetek je nebo není zařazen v obchodním majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, zda poplatník vede daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatňuje paušální výdaje, a rovněž skutečnost, když dojde k převedení vlastnického práva k předmětu finančního leasingu po jeho skončení na uživatele finančního leasingu a tento majetek je zařazen do obchodního majetku, případně není zařazen do obchodního majetku poplatníka.

Daňové řešení prodeje movité věci fyzickou osobou
Ing.
Ivan
Macháček
 
Osvobození příjmů z prodeje hmotné movité věci
Na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) ZDP je
od daně z příjmů fyzických
osob osvobozen veškerý příjem z prodeje hmotné movité věci
s výjimkou příjmu z prodeje:
1.
cenného papíru – podmínky pro osvobození příjmů z prodeje cenného papíru jsou specifikovány v § 4 odst. 1 písm. w) a x) ZDP,
2.
motorového vozidla, letadla nebo lodi, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu jednoho roku,
3.
movité věci, která je nebo v období pěti let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku.
 
Prodej hmotné movité věci zahrnuté v obchodním majetku
Vymezením obchodního majetku se zabývá § 4 odst. 4 ZDP. Při prodeji hmotné movité věci zařazené do obchodního majetku poplatníka je dosažený
příjem z prodeje zahrnut do dílčího základu daně dle § 7 ZDP.
V roce prodeje jsou daňově uznatelným výdajem u odpisovaného hmotného majetku polovina roční výše daňového odpisu a daňová zůstatková cena majetku, daňově uznatelnými výdaji jsou i výdaje související s prodejem (inzerce, znalecký posudek, sepsání kupní smlouvy právníkem, poplatky za převod vozidla apod).
Z prodeje majetku zařazeného v obchodním majetku může vzniknout i daňově uznatelná ztráta.
Příjem z prodeje hmotného majetku po odpočtu daňově uznatelných výdajů vstupuje do částky pro výpočet vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Příklad 1
Podnikatel prodá v roce 2022 nákladní automobil zařazený v obchodním majetku, který byl pořízen v roce 2016 a je již zcela daňově odepsán. Prodej vozidla se uskuteční na základě kupní smlouvy za sjednanou cenu 108 000 Kč. Prodávající zaplatí znalecký posudek ve výši 3 500 Kč.
Pokud bude v době prodej