DPH u zdravotnických prostředků v roce 2022

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím článku jsou nejprve vymezeny podmínky, za nichž se uplatní osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u dodání zdravotního zboží. V další části textu je vysvětleno, kdy je dodání zdravotnických prostředků zdanitelným plněním a zejména, za jakých podmínek se při jejich dodání podle aktuálně platného znění zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), uplatní první snížená sazba daně. Vysvětleno je také, ve kterých případech je možno chápat poskytnutí zdravotnických prostředků jako doplňkové plnění k poskytnutí zdravotní služby, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. V závěru článku je shrnuto, kdy bylo nebo je možno využít prominutí daně při dodání zdravotnických prostředků v souvislosti s COVID-19.

DPH u zdravotnických prostředků v roce 2022
Ing.
Václav
Benda
 
Úvod
Zdravotnické prostředky jsou obecně chápány jako výrobky související se zdravotnictvím. Může se jednat o různé nástroje, pomůcky a zdravotnické materiály, ortézy či zdravotní polštáře. Dodání uvedených výrobků je pro účely zákona o DPH chápáno jako zdanitelné plnění, s výjimkou dodání tzv. zdravotního zboží, na které se podle § 58 zákona o DPH vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně.
 
Dodání zdravotního zboží jako osvobozené plnění
Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně jsou vymezena v § 51 odst. 1 zákona o DPH a v navazujících § 52 až 62 zákona o DPH jsou ve vazbě na navazující právní předpisy tato plnění podrobněji vymezena. Plátce daně, který uskuteční plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, z něj nepřiznává daň na výstupu, ale ve vztahu k tomuto plnění nemá nárok na odpočet daně. Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně je podle § 51 odst. 2 zákona o DPH plátce povinen přiznat v daňovém přiznání ke dni jejich uskutečnění, který se stanoví obdobně jako den uskutečnění zdanitelného plnění v § 21 zákona o DPH. Je-li před uskutečněním plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně přijata úpla