Když uvažujete o změně zdravotní pojišťovny

Vydáno: 10 minut čtení

Změna zdravotní pojišťovny je z více hledisek poměrně závažným počinem občana-pojištěnce, účastníka českého systému veřejného zdravotního pojištění. Tímto krokem jednak dochází ke změně subjektu, kterému povinné platby náležejí (platí-li osoba pojistné sama, resp. je-li za ni pojistné placeno zaměstnavatelem nebo státem), jednak na nově zvolenou zdravotní pojišťovnu tímto přecházejí povinnosti související s úhradou pojištěncem čerpaných hrazených služeb.

Když uvažujete o změně zdravotní pojišťovny
Ing.
Antonín
Daněk
 
Standardní i nestandardní termíny pro změnu zdravotní pojišťovny
S účinností od 1. 9. 2015 jsou stanoveny podmínky pro změnu zdravotní pojišťovny takto:
a) tzv. „standardně“
Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději tři měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená, že přihláška se podává od 1. 1. do 31. 3., aby byl pojištěnec přehlášen k 1. 7. téhož roku, nebo od 1. 7. do 30. 9., aby