Úředníci územních samosprávných celků

Vydáno: 27 minut čtení

Postavení úředníků územních samosprávných celků je upraveno zákonem o úřednících územních samosprávných celků , jejich postavení je však v mnoha ohledech specifické. Jako na subjekty vykonávající specifickou činnost ve veřejné správě jsou na ně kladeny vyšší nároky týkající se vzniku pracovního poměru, vzdělávání i povinností.

Úředníci územních samosprávných celků
Mgr.
Slávka
Kopačková
 
Definice pojmu úředník
Úředníkem se pro účely zákona o úřednících1) rozumí zaměstnanec územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu2). Dle zákonné definice je pak správní činností plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku3). Pojem úředník je tedy širokým pojmem a ne vždy je zcela zřejmé, kteří konkrétní zaměstnanci skutečně úředníky jsou. Jisté vodítko lze najít v důvodové zprávě k zákonu o úřednících, kde zákonodárce uvedl příklady činností, které jsou pokládány za činnosti správní a jež odůvodňují zařazení zaměstnance mezi úředníky. Nejedná se o výčet absolutní, správní činností tedy může být i jiná činnost v oblasti samostatné či přenesené působnosti vykonávaná zaměstnanci obce4). K upřesnění může přispět negativní vymezení tohoto pojmu v zákoně o úřednících, které stanoví, na které zaměstnance se zákon nevztahuje5). Toto negativní vymezení umožňuje zcela jasně a bez dalších pochybností vymezit, kteří zaměstnanci nebudou mít
status
úředníka. Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu o úřednících, důvodem pro takovéto rozdělení byla pro zákonodárce snaha rozlišit rozsah požadavků kladených na zaměstnance, jejichž převážná činnost spočívá ve výkonu činností samosprávných či v rámci přenesené působnosti v zájmu zvýšení kvality výkonu veřejné správy6).
Otázkou, které zaměstnance obcí lze považovat za úředníky, resp. kdy je naplněna podmínka výkonu správních činností zaměstnancem, se zabýval Nejvyšší soud7). Konstatoval, že pro naplnění znaků úředníka dle zákona o úřednících je nutné kumulativní naplnění třech vymezených znaků, a to (i) zaměstnanec pracující na základě pracovní smlouvy, (ii) zaměstnanec zařazený do úřadu územního samosprávného celku a (iii) zaměstnanec podílející se na správních činnostech. Osoby pracující na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr, a to i pokud se v rámci své činnosti podílí na výkonu správních činností, nejsou dle zákona o úřednících úředníky. Soud uvedl, že definice správních činností v zákoně o úřednících neposkytuje jednoznačnou a konkrétní odpověď, zároveň však uvedl, že s ohledem na široký rozsah zejména samosprávních činností obce nelze očekávat uvedení taxativního výčtu činností, které by tento pojem definovaly. Zároveň dle něj není řešením ani demonstrativní výčet takových činností přímo v zákoně a nelze bez dalšího vycházet ani z příkladného výčtu správních činností uvedených zákonodárcem v důvodové zprávě (viz poznámka pod čarou č. 4). Dle Nejvyššího soudu je pro stanovení jasné odpovědi rozhodující část definice úředníka uvádějící, že má jít o pod&