DPH při pořízení zboží z jiného členského státu

Vydáno: 24 minut čtení

V článku je podrobně a s příklady vysvětleno, co se pro účely DPH rozumí pořízením zboží z jiného členského státu, za jakých podmínek je toto plnění předmětem daně z přidané hodnoty a podle jakých pravidel se určuje místo plnění. Článek se zabývá také pravidly pro uplatňování DPH při pořízení zboží z jiného členského státu včetně evidence tohoto zdanitelného plnění.

DPH při pořízení zboží z jiného členského státu
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
1 Vymezení pojmu pořízení zboží z jiného členského státu pro účely DPH
Podle § 16 odst. 1 zákona o DPH se pořízením zboží z jiného členského státu rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo od osoby, které vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží registrační povinnost v jiném členském státě, pokud tyto osoby nejsou v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy zboží osvobozenou osobou a pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného:
a)
osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo jí zmocněnou třetí osobou, nebo
b)
pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo jím zmocněnou třetí osobou.
Pořízením zboží z jiného členského státu se tedy rozumí nejen pořízení zboží od osoby registrované k DPH v jiném členském státě, ale také pořízení zboží od osoby, které nejpozději dnem dodání zboží vznikla v jiném členském státě povinnost registrace k DPH.
POZNÁMKA
Do 31. 3. 2019 se za pořízení zboží z jiného členského státu považovalo pouze pořízení zboží od osoby registrované k DPH v jiném členském státě Evropské unie. Od 1. 4. 2019 se za pořízení zboží z jiného členského státu nově považuje i pořízení zboží od dodavatele z jiného členského státu, který sice v daném případě neposkytl pořizovateli zboží své DIČ, ale pořizovateli zboží by mělo být známo, že dodavateli zboží vznikla nejpozději dnem dodání tohoto zboží do tuzemska registrační povinnost k DPH v členském státě, odkud je zboží do tuzemska odesláno nebo přepraveno.
PŘÍKLAD 1
Polská firma registrovaná k DPH v Polsku bude dodávat zboží z Německa do České republiky tuzemskému plátci. Z toho důvodu vznikne polské firmě povinnost registrovat se k DPH v Německu. Z pohledu tuzemského odběratele se bude jednat o pořízení zboží z jiného členského státu, a to i v případě, že polská firma nesplní v Německu registrační povinnost.
Pro tuzemského pořizovatele se za pořízení zboží z jiného členského státu považuje nejen pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska, ale také pořízení zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu. Odeslání nebo přepravu zboží přitom může uskutečnit dodavatel nebo pořizovatel, případně osoba zmocněná jedním z nich.
V § 16 odst. 2 zákona o DPH je stanoven specifický postup při pořízení zboží z jiného členského státu právnickou osobou nepovinnou k dani. V případě, že je touto osobou uskutečněn dovoz zboží z třetí země do členského státu, ve kterém je toto zboží propuštěno do režimu, ve kterém vzniká daňová povinnost, a následně je p